עמוד:34

פרק ז המבול הגדול עומד להתחיל ! מהר , לפני שהמבול יתחיל , ה' מצוה על נח להכנס לתבה עם אשתו , עם בניו – שם , חם ויפת - ועם עוד חיות מסוגים שונים . ואז מתחיל מבול . הגשם לא מפסיק לרדת , וכל הארץ מוצפת . רק התבה של נח שטה ומחכה . א ויאמר יהוה לנח : בא אתה וכל ביתך אל התבה , כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה . ב מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו , ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו . ג גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה , לחיות זרע על פני כל הארץ . ד כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה , ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה . ה › ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה . ו ונח בן שש מאות שנה , והמבול היה מים על הארץ . ז ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול . ח מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה , ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה . ט שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה , כאשר צוה אלהים את נח . י › ויהי לשבעת הימים , ומי המבול היו על הארץ . יא בשנת שש מאות שנה לחיי נח , בחדש השני , בשבעה עשר יום לחדש , ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה , וארבת השמים נפתחו . יב ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה . יג בעצם היום הזה בא נח , ושם וחם ויפת בני נח , ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה . יד המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה , וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו , וכל העוף למינהו , כל צפור כל כנף . טו ויבאו אל נח אל התבה , שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים . טז והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו , כאשר צוה אתו אלהים , ויסגר יהוה בעדו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר