עמוד:866

פרק לו א ויקחו עם-הארץ את-יהואחז בן-יאשיהו וימליכהו תחת-אביו בירושלם : ב בן-שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם : ג ויסירהו מלך-מצרים בירושלם ויענש את-הארץ מאה ככר-כסף וככר זהב : ד וימלך מלך-מצרים את-אליקים אחיו על-יהודה וירושלם וימב את-שמו יהויקים ואת-יואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה : ה בן-עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו : ו עליו עלה נבוכדנאצר מלך בבל ויאסרהו בנחשתים להליכו בבלה : ז ומכלי בית יהוה הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל : ח ויתר דברי יהויקים ותעבתיו אשר-עשה והנמצא עליו הנם כתובים על-ספר מלכי ישראל ויהודה וימלך יהויכין בנו תחתיו : ט בן-שמונה שנים יהויכין במלכו ושלשה חדשים ועשרת ימים מלך בירושלם ויעש הרע בעיני יהוה : י ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם-כלי חמדת בית-יהוה וימלך את-צדקיהו אחיו על-יהודה וירושלם : יא בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם : יב ויעש הרע בעיני יהוה אלהיו לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי יהוה : יג וגם במלך נבוכדנאצר מרד אשר השביעו באלהים ויקש את-ערפו ויאמץ את-לבבו משוב אל-יהוה אלהי ישראל : יד גם כל-שרי הכהנים והעם הרבו למעל-מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את-בית יהוה אשר הקדיש בירושלם : טו וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כי-חמל על-עמו ועל-מעונו : טז ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת-יהוה בעמו עד-לאין מרפא : יז ויעל עליהם את-מלך כשדים ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשם אתה היום כי אל-בית מלחמתי ואלהים אמר לבהלני חדל-לך מאלהים אשר-עמי ואלישחיתך : כב ולא-הסב יאשיהו פניו ממנו כי להלחם-בו התחפש ולא שמע אל-דברי נכו מפי אלהים ויבא להלחם בבקעת מגדו : כג וירו הירים למלך יאשיהו ויאמר המלך לעבדיו העבירוני כי החליתי מאד : כד ויעבירהו עבדיו מן-המרכבה וירכיבהו על רכב המשנה אשר-לו ויוליכהו ירושלם וימת ויקבר בקברות אבתיו וכל-יהודה וירושלם מתאבלים עליאשיהו : כה ויקונן ירמיהו על-יאשיהו ויאמרו כל-השרים והשרות בקינותיהם על-יאשיהו עד-היום ויתנום לחק על-ישראל והנם כתובים על-הקינות : כו ויתר דברי יאשיהו וחסדיו ככתוב בתורת יהוה : כז ודבריו הראשנים והאחרנים הנם כתובים על-ספר מלכי-ישראל ויהודה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר