עמוד:865

פרק לה א ויעש יאשיהו בירושלם פסח ליהוה וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון : ב ויעמד הכהנים על-משמרותם ויחזקם לעבודת בית יהוה : ג ויאמר ללוים המבינים לכלישראל הקדושים ליהוה תנו את-ארון-הקדש בבית אשר בנה שלמה בן-דויד מלך ישראל אין-לכם משא בכתף עתה עבדו את-יהוה אלהיכם ואת עמו ישראל : ד והכינו לביתאבותיכם כמחלקותיכם בכתב דויד מלך ישראל ובמכתב שלמה בנו : ה ועמדו בקדש לפלגות בית האבות לאחיכם בני העם וחלקת בית-אב ללוים : ו ושחטו הפסח והתקדשו והכינו לאחיכם לעשות כדבר-יהוה ביד-משה : ז וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובניעזים הכל לפסחים לכל-הנמצא למספר שלשים אלף ובקר שלשת אלפים אלה מרכוש המלך : ח ושריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושש מאות ובקר שלש מאות : ט וכנניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו וחשביהו ויעיאל ויוזבד שרי הלוים הרימו ללוים לפסחים חמשת אלפים ובקר חמש מאות : י ותכון העבודה ויעמדו הכהנים על-עמדם והלוים על-מחלקותם כמצות המלך : יא וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשיטים : יב ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית-אבות לבני העם להקריב ליהוה ככתוב בספר משה וכן לבקר : יג ויבשלו הפסח באש כמשפט והקדשים בשלו במירות ובדודים ובצלחות ויריצו לכל-בני העם : יד ואחר הכינו להם ולכהנים כי הכהנים בני אהרן בהעלות העולה והחלבים עד-לילה והלוים הכינו להם ולכהנים בני אהרן : טו והמשררים בני-אסף על-מעמדם כמצות דויד ואסף והימן וידתון חוזה המלך והשערים לשער ושער אין להם לסור מעל עבדתם כי-אחיהם הלוים הכינו להם : טז ותכון כל-עבודת יהוה ביום ההוא לעשות הפסח והעלות עלות על מזבח יהוה כמצות המלך יאשיהו : יז ויעשו בני-ישראל הנמצאים את-הפסח בעת ההיא ואת-חג המצות שבעת ימים : יח ולא-נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא וכלמלכי ישראל לא-עשו כפסח אשר-עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל-יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם : יט בשמונה עשרה שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה : כ אחרי כל-זאת אשר הכין יאשיהו את-הבית עלה נכו מלך-מצרים להלחם בכרכמיש על-פרת ויצא לקראתו יאשיהו : כא וישלח אליו מלאכים לאמר מה-לי ולך מלך יהודה לא-עליך הארצות אשר לבני ישראל ויעבד את כל-הנמצא בישראל לעבוד את-יהוה אלהיהם כל-ימיו לא סרו מאחרי יהוה אלהי אבותיהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר