עמוד:864

את-הבתים אשר השחיתו מלכי יהודה : יב והאנשים עשים באמונה במלאכה ועליהם מפקדים יחת ועבדיהו הלוים מן-בני מררי וזכריה ומשלם מן-בני הקהתים לנצח והלוים כלמבין בכלי-שיר : יג ועל המבלים ומנצחים לכל עשה מלאכה לעבודה ועבודה ומהלוים סופרים ושטרים ושוערים : יד ובהוציאם את-הכסף המובא בית יהוה מצא חלקיהו הכהן את-ספר תורת-יהוה ביד-משה : טו ויען חלקיהו ויאמר אל-שפן המופר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיהו את-המפר אל-שפן : טז ויבא שפן את-המפר אל-המלך וישב עוד את-המלך דבר לאמר כל אשר-נתן ביד-עבדיך הם עשים : יז ויתיכו את-הכסף הנמצא בבית-יהוה ויתנוהו על-יד המפקדים ועל-יד עושי המלאכה : יח ויגד שפן המופר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיהו הכהן ויקרא-בו שפן לפני המלך : יט ויהי כשמע המלך את דברי התורה ויקרע את-בגדיו : כ ויצו המלך את-חלקיהו ואת-אחיקם בן-שפן ואת-עבדון בןמיכה ואת שפן המופר ואת עשיה עבד-המלך לאמר : כא לכו דרשו את-יהוה בעדי ובעד הנשאר בישראל וביהודה על-דברי המפר אשר נמצא כי-גדולה חמת-יהוה אשר נתכה בנו על אשר לא-שמרו אבותינו את-דבר יהוה לעשות ככל-הכתוב על-המפר הזה : כב וילך חלקיהו ואשר המלך אל-חלדה הנביאה אשת שלם בן-תקהת בן-חסרה שומר הבגדים והיא יושבת בירושלם במשנה וידברו אליה כזאת : כג ותאמר להם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אמרו לאיש אשר-שלח אתכם אלי : כד כה אמר יהוה הנני מביא רעה על-המקום הזה ועליושביו את כל-האלות הכתובות על-המפר אשר קראו לפני מלך יהודה : כה תחת אשר עזבוני ויקחרו לאלהים אחרים למען הכעיסני בכל מעשי ידיהם ותתך חמתי במקום הזה ולא תכבה : כו ואל-מלך יהודה השלח אתכם לדרוש ביהוה כה תאמרו אליו ס כה-אמר יהוה אלהי ישראל הדברים אשר שמעת : כז יען רך-לבבך ותכנע מלפני אלהים בשמעך את-דבריו על-המקום הזה ועל-ישביו ותכנע לפני ותקרע את-בגדיך ותבך לפני וגם-אני שמעתי נאם-יהוה : כח הנני אספך אל-אבתיך ונאספת אל-קברתיך בשלום ולא-תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על-המקום הזה ועל-ישביו וישיבו את-המלך דבר : כט וישלח המלך ויאסף את-כל-זקני יהודה וירושלם : ל ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה וישבי ירושלם והכהנים והלוים וכל-העם מגדול ועד-קטן ויקרא באזניהם את-כל-דברי ספר הברית הנמצא בית יהוה : לא ויעמד המלך על-עמדו ויכרת את-הברית לפני יהוה ללכת אחרי יהוה ולשמור את-מצותיו ועדותיו וחקיו בכל-לבבו ובכל-נפשו לעשות אתדברי הברית הכתובים על-המפר הזה : לב ויעמד את כל-הנמצא בירושלם ובנימן ויעשו ישבי ירושלם כברית אלהים אלהי אבותיהם : לג ויסר יאשיהו את-כל-התועבות מכל-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר