עמוד:863

פרק לד א בן-שמונה שנים יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם : ב ויעש הישר בעיני יהוה וילך בדרכי דויד אביו ולא-סר ימין ושמאול : ג ובשמונה שנים למלכו והוא עודנו נער החל לדרוש לאלהי דויד אביו ובשתים עשרה שנה החל לטהר את-יהודה וירושלם מן-הבמות והאשרים והפסלים והממכות : ד וינתצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים אשר-למעלה מעליהם גדע והאשרים והפסלים והממכות שבר והדק ויזרק על-פני הקברים הזבחים להם : ה ועצמות כהנים שרף על-מזבחותם ויטהר את-יהודה ואת ירושלם : ו ובערי מנשה ואפרים ושמעון ועד-נפתלי בחרבתיהם סביב : ז וינתץ אתהמזבחות ואת-האשרים והפסלים כתת להדק וכל-החמנים גדע בכל-ארץ ישראל וישב לירושלם : ח ובשנת שמונה עשרה למלכו לטהר הארץ והבית שלח את-שפן בן-אצליהו ואת-מעשיהו שר-העיר ואת יואח בן-יואחז המזכיר לחזק את-בית יהוה אלהיו : ט ויבאו אל-חלקיהו הכהן הגדול ויתנו את-הכסף המובא בית-אלהים אשר אספו-הלוים שמרי המף מיד מנשה ואפרים ומכל שארית ישראל ומכל-יהודה ובנימן וישבו ירושלם : י ויתנו על-יד עשה המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו עושי המלאכה אשר עשים בבית יהוה לבדוק ולחזק הבית : יא ויתנו לחרשים ולבנים לקנות אבני מחצב ועצים למחברות ולקרות חיצונה לעיר-דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי-חיל בכל-הערים הבצרות ביהודה : טו ויסר את-אלהי הנכר ואת-הממל מבית יהוה וכל-המזבחות אשר בנה בהר בית-יהוה ובירושלם וישלך חוצה לעיר : טז ויבן את-מזבח יהוה ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את-יהוה אלהי ישראל : יז אבל עוד העם זבחים בבמות רק ליהוה אלהיהם : יח ויתר דברי מנשה ותפלתו אל-אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשם יהוה אלהי ישראל הנם על-דברי מלכי ישראל : יט ותפלתו והעתר-לו וכל-חחאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי : כ וישכב מנשה עם-אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו : כא בן-עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם : כב ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו ולכל-הפסילים אשר עשה מנשה אביו זבח אמון ויעבדם : כג ולא נכנע מלפני יהוה כהכנע מנשה אביו כי הוא אמון הרבה אשמה : כד ויקשרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו : כה ויכו עם-הארץ את כל-הקשרים על-המלך אמון וימליכו עם-הארץ את-יאשיהו בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר