עמוד:862

פרק לג א בן-שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם : ב ויעש הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל : ג וישב ויבן את-הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל-צבא השמים ויעבד אתם : ד ובנה מזבחות בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם יהיה-שמי לעולם : ה ויבן מזבחות לכל-צבא השמים בשתי חצרות בית-יהוה : ו והוא העביר את-בניו באש בגי בן-הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו : ז וישם את-פסל הממל אשר עשה בבית האלהים אשר אמר אלהים אל-דויד ואל-שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את-שמי לעילום : ח ולא אוסיף להסיר את-רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבתיכם רק אם-ישמרו לעשות את כל-אשר צויתים לכל-התורה והחקים והמשפטים ביד-משה : ט ויתע מנשה את-יהודה וישבי ירושלם לעשות רע מן-הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל : י וידבר יהוה אלמנשה ואל-עמו ולא הקשיבו : יא ויבא יהוה עליהם את-שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את-מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה : יב וכהצר לו חלה את-פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו : יג ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים : יד ואחרי-כן בנה חומה בימים ההם חלה יחזקיהו עד-למות ויתפלל אל-יהוה ויאמר לו ומופת נתן לו : כה ולאכגמל עליו השיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ועל-יהודה וירושלם : כו ויכנע יחזקיהו בגבה לבו הוא וישבי ירושלם ולא-בא עליהם קצף יהוה בימי יחזקיהו : כז ויהי ליחזקיהו עשר וכבוד הרבה מאד ואצרות עשה-לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים ולמגנים ולכל כלי חמדה : כח ומסכנות לתבואת דגן ותירוש ויצהר וארות לכל-בהמה ובהמה ועדרים לאורות : כט וערים עשה לו ומקנה-צאן ובקר לרב כי נתן-לו אלהים רכוש רב מאד : ל והוא יחזקיהו סתם את-מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למחה-מערבה לעיר דויד ויצלח יחזקיהו בכל-מעשהו : לא וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרש המופת אשר היה בארץ עזבו האלהים לנמותו לדעת כל-בלבבו : לב ויתר דברי יחזקיהו וחסדיו הנם כתובים בחזון ישעיהו בן-אמוץ הנביא על-ספר מלכי-יהודה וישראל : לג וישכב יחזקיהו עם-אבתיו ויקברהו במעלה קברי בני-דויד וכבוד עשו-לו במותו כל-יהודה וישבי ירושלם וימלך מנשה בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר