עמוד:861

פרק לב א אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך-אשור ויבא ביהודה ויחן על-הערים הבצרות ויאמר לבקעם אליו : ב וירא יחזקיהו כי-בא סנחריב ופניו למלחמה על-ירושלם : ג ויועץ עם-שריו וגבריו לסתום את-מימי העינות אשר מחוץ לעיר ויעזרוהו : ד ויקבצו עם-רב ויסתמו את-כל-המעינות ואת-הנחל השוטף בתוך-הארץ לאמר למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים : ה ויתחזק ויבן את-כל-החומה הפרוצה ויעל על-המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את-המלוא עיר דויד ויעש שלח לרב ומגנים : ו ויתן שרי מלחמות עלהעם ויקבצם אליו אל-רחוב שער העיר וידבר על-לבבם לאמר : ז חזקו ואמצו אל-תיראו ואל-תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל-ההמון אשר-עמו כי-עמנו רב מעמו : ח עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויממכו העם על-דברי יחזקיהו מלךיהודה : ט אחר זה שלח סנחריב מלך-אשור עבדיו ירושלימה והוא על-לכיש וכל-ממשלתו עמו על-יחזקיהו מלך יהודה ועל-כל-יהודה אשר בירושלם לאמר : י כה אמר סנחריב מלך אשור על-מה אתם בטחים וישבים במצור בירושלם : יא הלא יחזקיהו ממית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר יהוה אלהינו יצילנו מכף מלך אשור : יב הלא-הוא יחזקיהו הסיר את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לאמר לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו : יג הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות היכול יכלו אלהי גוי הארצות להציל את-ארצם מידי : יד מי בכל-אלהי הגוים האלה אשר החרימו אבותי אשר יכול להציל את-עמו מידי כי יוכל אלהיכם להציל אתכם מידי : טו ועתה אלישיא אתכם חזקיהו ואל-ימית אתכם כזאת ואל-תאמינו לו כי-לא יוכל כל-אלוה כל-גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי אף כי אלהיכם לא-יצילו אתכם מידי : טז ועוד דברו עבדיו על-יהוה האלהים ועל יחזקיהו עבדו : יז וספרים כתב לחרף ליהוה אלהי ישראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גוי הארצות אשר לא-הצילו עמם מידי כן לא-יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי : יח ויקראו בקול-גדול יהודית על-עם ירושלם אשר על-החומה ליראם ולבהלם למען ילכדו את-העיר : יט וידברו אל-אלהי ירושלם כעל אלהי עמי הארץ מעשה ידי האדם : כ ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן-אמוץ הנביא על-זאת ויזעקו השמים : כא וישלח יהוה מלאך ויכחד כל-גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאי מעיו שם הפילהו בחרב : כב ויושע יהוה את-יחזקיהו ואת ישבי ירושלם מיד סנחריב מלך-אשור ומיד-כל וינהלם ממביב : כג ורבים מביאים מנחה ליהוה לירושלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשא לעיני כל-הגוים מאחרי-כן : כד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר