עמוד:859

ישראל בירושלם כי לא לרב עשו ככתוב : ו וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכלישראל ויהודה וכמצות המלך לאמר בני ישראל שובו אל-יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל וישב אל-הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור : ז ואל-תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו ביהוה אלהי אבותיהם ויתנם לשמה כאשר אתם ראים : ח עתה אל-תקשו ערפכם כאבותיכם תנו-יד ליהוה ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את-יהוה אלהיכם וישב מכם חרון אפו : ט כי בשובכם על-יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי-חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא-יסיר פנים מכם אם-תשובו אליו : י ויהיו הרצים עברים מעיר לעיר בארץ-אפרים ומנשה ועד-זבלון ויהיו משחיקים עליהם ומלעגים בם : יא אך-אנשים מאשר ומנשה ומזבלון נכנעו ויבאו לירושלם : יב גם ביהודה היתה יד האלהים לתת להם לב אחד לעשות מצות המלך והשרים בדבר יהוה : יג ויאספו ירושלם עם-רב לעשות את-חג המצות בחדש השני קהל לרב מאד : יד ויקמו ויסירו את-המזבחות אשר בירושלם ואת כל-המקחרות הסירו וישליכו לנחל קדרון : טו וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש השני והכהנים והלוים נכלמו ויתקדשו ויביאו עלות בית יהוה : טז ויעמדו עלעמדם כמשפטם כתורת משה איש-האלהים הכהנים זרקים את-הדם מיד הלוים : יז כי-רבת בקהל אשר לא-התקדשו והלוים על-שחיטת הפסחים לכל לא טהור להקדיש ליהוה : יח כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא החהרו כי-אכלו את-הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה החוב יכפר בעד : יט כל-לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש : כ וישמע יהוה אל-יחזקיהו וירפא את-העם : כא ויעשו בני-ישראל הנמצאים בירושלם את-חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה ומהללים ליהוה יום ביום הלוים והכהנים בכלי-עז ליהוה : כב וידבר יחזקיהו על-לב כל-הלוים המשכילים שכל-טוב ליהוה ויאכלו את-המועד שבעת הימים מזבחים זבחי שלמים ומתודים ליהוה אלהי אבותיהם : כג ויועצו כל-הקהל לעשות שבעת ימים אחרים ויעשו שבעת-ימים שמחה : כד כי חזקיהו מלך-יהודה הרים לקהל אלף פרים ושבעת אלפים צאן ס והשרים הרימו לקהל פרים אלף וצאן עשרת אלפים ויתקדשו כהנים לרב : כה וישמחו כל-קהל יהודה והכהנים והלוים וכל-הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה : כו ותהי שמחה-גדולה בירושלם כי מימי שלמה בן-דויד מלך ישראל לא כזאת בירושלם : כז ויקמו הכהנים הלוים ויברכו את-העם וישמע בקולם ותבוא תפלתם למעון קדשו לשמים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר