עמוד:858

פרק ל א וישלח יחזקיהו על-כל-ישראל ויהודה וגם-אגרות כתב על-אפרים ומנשה לבוא לביתיהוה בירושלם לעשות פסח ליהוה אלהי ישראל : ב ויועץ המלך ושריו וכל-הקהל בירושלם לעשות הפסח בחדש השני : ג כי לא יכלו לעשתו בעת ההיא כי הכהנים לאהתקדשו למדי והעם לא-נאספו לירושלם : ד ויישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל-הקהל : ה ויעמידו דבר להעביר קול בכל-ישראל מבאר-שבע ועד-דן לבוא לעשות פסח ליהוה אלהי- פנימה אל-חזקיהו המלך ויאמרו טהרנו את-כל-בית יהוה את-מזבח העולה ואת-כל-כליו ואת-שלחן המערכת ואת-כל-כליו : יט ואת כל-הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו הכנו והקדשנו והנם לפני מזבח יהוה : כ וישכם יחזקיהו המלך ויאסף את שרי העיר ויעל בית יהוה : כא ויביאו פרים-שבעה ואילים שבעה וכבשים שבעה וצפירי עזים שבעה לחחאת על-הממלכה ועל-המקדש ועל-יהודה ויאמר לבני אהרן הכהנים להעלות על-מזבח יהוה : כב וישחטו הבקר ויקבלו הכהנים את-הדם ויזרקו המזבחה וישחטו האלים ויזרקו הדם המזבחה וישחטו הכבשים ויזרקו הדם המזבחה : כג ויגישו את-שעירי החחאת לפני המלך והקהל ויסמכו ידיהם עליהם : כד וישחטום הכהנים ויחחאו את-דמם המזבחה לכפר על-כל-ישראל כי לכל-ישראל אמר המלך העולה והחחאת : כה ויעמד את-הלוים בית יהוה במצלתים בנבלים ובכנרות במצות דויד וגד חזה-המלך ונתן הנביא כי ביד-יהוה המצוה ביד-נביאיו : כו ויעמדו הלוים בכלי דויד והכהנים בחצצרות : כז ויאמר חזקיהו להעלות העלה להמזבח ובעת החל העולה החל שיר-יהוה והחצצרות ועל-ידי כלי דויד מלך-ישראל : כח וכל-הקהל משתחוים והשיר משורר והחצצרות מחצרים הכל עד לכלות העלה : כט וככלות להעלות כרעו המלך וכל-הנמצאים אתו וישתחוו : ל ויאמר יחזקיהו המלך והשרים ללוים להלל ליהוה בדברי דויד ואסף החזה ויהללו עד-לשמחה ויקדו וישתחוו : לא ויען יחזקיהו ויאמר עתה מלאתם ידכם ליהוה גשו והביאו זבחים ותודות לבית יהוה ויביאו הקהל זבחים ותודות וכל-נדיב לב עלות : לב ויהי מספר העלה אשר הביאו הקהל בקר שבעים אילים מאה כבשים מאתים לעלה ליהוה כל-אלה : לג והקדשים בקר שש מאות וצאן שלשת אלפים : לד רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את-כל-העלות ויחזקום אחיהם הלוים עד-כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים כי הלוים ישרי לבב להתקדש מהכהנים : לה וגם-עלה לרב בחלבי השלמים ובנסכים לעלה ותכון עבודת בית-יהוה : לו וישמח יחזקיהו וכל-העם על ההכין האלהים לעם כי בפתאם היה הדבר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר