עמוד:857

פרק כט א יחזקיהו מלך בן-עשרים וחמש שנה ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אביה בת-זכריהו : ב ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה דויד אביו : ג הוא בשנה הראשונה למלכו בחדש הראשון פתח את-דלתות בית-יהוה ויחזקם : ד ויבא את-הכהנים ואת-הלוים ויאספם לרחוב המזרח : ה ויאמר להם שמעוני הלוים עתה התקדשו וקדשו את-בית יהוה אלהי אבתיכם והוציאו את-הנדה מן-הקדש : ו כי-מעלו אבתינו ועשו הרע בעיני יהוהאלהינו ויעזבהו וימבו פניהם ממשכן יהוה ויתנו-ערף : ז גם סגרו דלתות האולם ויכבו אתהנרות וקטרת לא הקטירו ועלה לא-העלו בקדש לאלהי ישראל : ח ויהי קצף יהוה עליהודה וירושלם ויתנם לזעוה לשמה ולשרקה כאשר אתם ראים בעיניכם : ט והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על-זאת : י עתה עם-לבבי לכרות ברית ליהוה אלהי ישראל וישב ממנו חרון אפו : יא בני עתה אל-תשלו כי-בכם בחר יהוה לעמד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטרים : יב ויקמו הלוים מחת בן-עמשי ויואל בן-עזריהו מןבני הקהתי ומן-בני מררי קיש בן-עבדי ועזריהו בן-יהללאל ומן-הגרשני יואח בן-זמה ועדן בן-יואח : יג ומן-בני אליצפן שמרי ויעיאל ומן-בני אסף זכריהו ומתניהו : יד ומן-בני הימן יחיאל ושמעי ס ומן-בני ידותון שמעיה ועזיאל : טו ויאספו את-אחיהם ויתקדשו ויבאו כמצות-המלך בדברי יהוה לטהר בית יהוה : טז ויבאו הכהנים לפנימה בית-יהוה לטהר ויוציאו את כל-החמאה אשר מצאו בהיכל יהוה לחצר בית יהוה ויקבלו הלוים להוציא לנחל-קדרון חוצה : יז ויחלו באחד לחדש הראשון לקדש וביום שמונה לחדש באו לאולם יהוה ויקדשו את-בית-יהוה לימים שמונה וביום ששה עשר לחדש הראשון כלו : יח ויבואו ומעול מעל ביהוה : כ ויבא עליו תלגת פלנאסר מלך אשור ויצר לו ולא חזקו : כא כי-חלק אחז את-בית יהוה ואת-בית המלך והשרים ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו : כב ובעת הצר לו ויוסף למעול ביהוה הוא המלך אחז : כג ויזבח לאלהי דרמשק המכים בו ויאמר כי אלהי מלכי-ארם הם מעזרים אותם להם אזבח ויעזרוני והם היו-לו להכשילו ולכל-ישראל : כד ויאסף אחז את-כלי בית-האלהים ויקצץ את-כלי בית-האלהים ויסגר את-דלתות בית-יהוה ויעש לו מזבחות בכל-פנה בירושלם : כה ובכל-עיר ועיר ליהודה עשה במות לקחר לאלהים אחרים ויכעס את-יהוה אלהי אבתיו : כו ויתר דבריו וכל-דרכיו הראשנים והאחרונים הנם כתובים על-ספר מלכי-יהודה וישראל : כז וישכב אחז עם-אבתיו ויקברהו בעיר בירושלם כי לא הביאהו לקברי מלכי ישראל וימלך יחזקיהו בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר