עמוד:856

פרק כח א בן-עשרים שנה אחז במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ולא-עשה הישר בעיני יהוה כדויד אביו : ב וילך בדרכי מלכי ישראל וגם ממכות עשה לבעלים : ג והוא הקטיר בגיא בן-הנם ויבער את-בניו באש כתעבות הגוים אשר הריש יהוה מפני בני ישראל : ד ויזבח ויקחר בבמות ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן : ה ויתנהו יהוה אלהיו ביד מלך ארם ויכו-בו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמשק וגם ביד-מלך ישראל נתן ויך-בו מכה גדולה : ו ויהרג פקח בן-רמליהו ביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד הכל בני-חיל בעזבם את-יהוה אלהי אבותם : ז ויהרג זכרי גבור אפרים את-מעשיהו בן-המלך ואת-עזריקם נגיד הבית ואת-אלקנה משנה המלך : ח וישבו בני-ישראל מאחיהם מאתים אלף נשים בנים ובנות וגם-שלל רב בזזו מהם ויביאו את-השלל לשמרון : ט ושם היה נביא ליהוה עדד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת יהוה אלהי-אבותיכם על-יהודה נתנם בידכם ותהרגו-בם בזעף עד לשמים הגיע : י ועתה בני-יהודה וירושלם אתם אמרים לכבש לעבדים ולשפחות לכם הלא רק-אתם עמכם אשמות ליהוה אלהיכם : יא ועתה שמעוני והשיבו השביה אשר שביתם מאחיכם כי חרון אף-יהוה עליכם : יב ויקמו אנשים מראשי בני-אפרים עזריהו בן-יהוחנן ברכיהו בן-משלמות ויחזקיהו בן-שלם ועמשא בן-חדלי עלהבאים מן-הצבא : יג ויאמרו להם לא-תביאו את-השביה הנה כי לאשמת יהוה עלינו אתם אמרים להסיף על-חחאתינו ועל-אשמתינו כי-רבה אשמה לנו וחרון אף על-ישראל : יד ויעזב החלוץ את-השביה ואת-הבזה לפני השרים וכל-הקהל : טו ויקמו האנשים אשר-נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל-מערמיהם הלבישו מן-השלל וילבשום וינעלום ויאכלום וישקום ויסכום וינהלום בחמרים לכל-כושל ויביאום ירחו עיר-התמרים אצל אחיהם וישובו שמרון : טז בעת ההיא שלח המלך אחז על-מלכי אשור לעזר לו : יז ועוד אדומים באו ויכו ביהודה וישבו-שבי : יח ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו אתבית-שמש ואת-אילון ואת-הגדרות ואת-שוכו ובנותיה ואת-תמנה ובנותיה ואת-גמזו ואתבנתיה וישבו שם : יט כי-הכניע יהוה את-יהודה בעבור אחז מלך-ישראל כי הפריע ביהודה יותם כי הכין דרכיו לפני יהוה אלהיו : ז ויתר דברי יותם וכל-מלחמתיו ודרכיו הנם כתובים על-ספר מלכי-ישראל ויהודה : ח בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם : ט וישכב יותם עם-אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר