עמוד:855

פרק כז א בן-עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת-צדוק : ב ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה עזיהו אביו רק לא-בא אל-היכל יהוה ועוד העם משחיתים : ג הוא בנה את-שער בית-יהוה העליון ובחומת העפל בנה לרב : ד וערים בנה בהר-יהודה ובחרשים בנה בירניות ומגדלים : ה והוא נלחם עם-מלך בני-עמון ויחזק עליהם ויתנו-לו בני-עמון בשנה ההיא מאה ככר-כסף ועשרת אלפים כרים חחים ושעורים עשרת אלפים זאת השיבו לו בני עמון ס ובשנה השנית והשלשית : ו ויתחזק האלהים על-פלשתים ועל-הערבים הישבים בגור-בעל והמעונים : ח ויתנו העמונים מנחה לעזיהו וילך שמו עד-לבוא מצרים כי החזיק עד-למעלה : ט ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על-שער הפנה ועל-שער הגיא ועל-המקצוע ויחזקם : י ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים כי מקנה - ! ב היה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל כי-אהב אדמה היה : יא ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקדתם ביד יעיאל המופר ומעשיהו השוטר על יד-חנניהו משרי המלך : יב כל מספר ראשי האבות לגבורי חיל אלפים ושש מאות : יג ועל-ידם חיל צבא שלש מאות אלף ושבעת אלפים וחמש מאות עושי מלחמה בכח חיל לעזר למלך על-האויב : יד ויכן להם עזיהו לכל-הצבא מגנים ורמחים וכובעים ושרינות וקשתות ולאבני קלעים : טו ויעש בירושלם חשבנות מחשבת חושב להיות על-המגדלים ועל-הפנות לירוא בחצים ובאבנים גדלות ויצא שמו עד-למרחוק כיהפליא להעזר עד כי-חזק : טז וכחזקתו גבה לבו עד-להשחית וימעל ביהוה אלהיו ויבא אלהיכל יהוה להקטיר על-מזבח הקטרת : יז ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים ליהוה שמונים בני-חיל : יח ויעמדו על-עזיהו המלך ויאמרו לו לא-לך עזיהו להקטיר ליהוה כי לכהנים בני-אהרן המקדשים להקטיר צא מן-המקדש כי מעלת ולא-לך לכבוד מיהוה אלהים : יט ויזעף עזיהו ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם-הכהנים והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית יהוה מעל למזבח הקטרת : כ ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל-הכהנים והנה-הוא מצרע במצחו ויבהלוהו משם וגם-הוא נדחף לצאת כי נגעו יהוה : כא ויהי עזיהו המלך מצרע עד-יום מותו וישב בית החפשית מצרע כי נגזר מבית יהוה ויותם בנו על-בית המלך שופט את-עם הארץ : כב ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בןאמוץ הנביא : כג וישכב עזיהו עם-אבתיו ויקברו אתו עם-אבתיו בשדה הקבורה אשר למלכים כי אמרו מצורע הוא וימלך יותם בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר