עמוד:854

פרק כו א ויקחו כל-עם יהודה את-עזיהו והוא בן-שש עשרה שנה וימליכו אתו תחת אביו אמציהו : ב הוא בנה את-אילות וישיבה ליהודה אחרי שכב-המלך עם-אבתיו : ג בן-שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליה מן-ירושלם : ד ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה אמציהו אביו : ה ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשו את-יהוה הצליחו האלהים : ו ויצא וילחם בפלשתים ויפרץ אתחומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד ויבנה ערים באשדוד ובפלשתים : ז ויעזרהו המלע וכלם נבקעו : יג ובני הגדוד אשר השיב אמציהו מלכת עמו למלחמה ויפשטו בערי יהודה משמרון ועד-בית חורון ויכו מהם שלשת אלפים ויבזו בזה רבה : יד ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את-אדומים ויבא את-אלהי בני שעיר ויעמידם לו לאלהים ולפניהם ישתחוה ולהם יקחר : טו ויחר-אף יהוה באמציהו וישלח אליו נביא ויאמר לו למה דרשת את-אלהי העם אשר לא-הצילו את-עמם מידך : טז ויהי בדברו אליו ויאמר לו הליועץ למלך נתנוך חדל-לך למה יכוך ויחדל הנביא ויאמר ידעתי כי-יעץ אלהים להשחיתך כיעשית זאת ולא שמעת לעצתי : יז ויועץ אמציהו מלך יהודה וישלח אל-יואש בן-יהואחז בןיהוא מלך ישראל לאמר לכה נתראה פנים : יח וישלח יואש מלך-ישראל אל-אמציהו מלךיהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל-הארז אשר בלבנון לאמר תנה-את-בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את-החוח : יט אמרת הנה הכית את-אדום ונשאך לבך להכביד עתה שבה בביתך למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך : כ ולאשמע אמציהו כי מהאלהים היא למען תתם ביד כי דרשו את אלהי אדום : כא ויעל יואש מלך-ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך-יהודה בבית שמש אשר ליהודה : כב וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהליו : כג ואת אמציהו מלך-יהודה בן-יואש בן-יהואחז תפש יואש מלך-ישראל בבית שמש ויביאהו ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם משער אפרים עד-שער הפונה ארבע מאות אמה : כד וכל-הזהב והכסף ואת כל-הכלים הנמצאים בביתהאלהים עם-עבד אדום ואת-אצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרון : כה ויחי אמציהו בן-יואש מלך יהודה אחרי מות יואש בן-יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה : כו ויתר דברי אמציהו הראשנים והאחרונים הלא הנם כתובים על-ספר מלכי-יהודה וישראל : כז ומעת אשר-סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתהו שם : כח וישאהו על-המוסים ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר יהודה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר