עמוד:853

פרק כה א בן-עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלם : ב ויעש הישר בעיני יהוה רק לא בלבב שלם : ג ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו ויהרג את-עבדיו המכים את-המלך אביו : ד ואת-בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר-צוה יהוה לאמר לא-ימותו אבות על-בנים ובנים לא-ימותו על-אבות כי איש בחטאו ימותו : ה ויקבץ אמציהו את-יהודה ויעמידם לבית-אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל-יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש-מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה : ו וישכר מישראל מאה אלף גבור חיל במאה ככר-כסף : ז ואיש האלהים בא אליו לאמר המלך אל-יבא עמך צבא ישראל כי אין יהוה עם-ישראל כל בני אפרים : ח כי אם-בא אתה עשה חזק למלחמה יכשילך האלהים לפני אויב כי יש-כח באלהים לעזור ולהכשיל : ט ויאמר אמציהו לאיש האלהים ומה-לעשות למאת הככר אשר נתתי לגדוד ישראל ויאמר איש האלהים יש ליהוה לתת לך הרבה מזה : י ויבדילם אמציהו להגדוד אשר-בא אליו מאפרים ללכת למקומם ויחר אפם מאד ביהודה וישובו למקומם בחרי-אף : יא ואמציהו התחזק וינהג את-עמו וילך גיא המלח ויך את-בני-שעיר עשרת אלפים : יב ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש המלע וישליכום מראש- ואת-העצבים ויהי קצף על-יהודה וירושלם באשמתם זאת : יט וישלח בהם נבאים להשיבם אל-יהוה ויעידו בם ולא האזינו : כ ורוח אלהים לבשה את-זכריה בן-יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם כה אמר האלהים למה אתם עברים את-מצות יהוה ולא תצליחו כיעזבתם את-יהוה ויעזב אתכם : כא ויקשרו עליו וירגמהו אבן במצות המלך בחצר בית יהוה : כב ולא-זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את-בנו וכמותו אמר ירא יהוה וידרש : כג ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם ויבאו אל-יהודה וירושלם וישחיתו את-כל-שרי העם מעם וכל-שללם שלחו למלך דרמשק : כד כי במצער אנשים באו חיל ארם ויהוה נתן בידם חיל לרב מאד כי עזבו את-יהוה אלהי אבותיהם ואתיואש עשו שפטים : כה ובלכתם ממנו כי-עזבו אתו במחלוים רבים התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן ויהרגהו על-מחתו וימת ויקברהו בעיר דויד ולא קברהו בקברות המלכים : כו ואלה המתקשרים עליו זבד בן-שמעת העמונית ויהוזבד בן-שמרית המואבית : כז ובניו ירב המשא עליו ויסוד בית האלהים הנם כתובים על-מדרש ספר המלכים וימלך אמציהו בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר