עמוד:852

פרק כד א בן-שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע : ב ויעש יואש הישר בעיני יהוה כל-ימי יהוידע הכהן : ג וישא-לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות : ד ויהי אחריכן היה עם-לב יואש לחדש את-בית יהוה : ה ויקבץ את-הכהנים והלוים ויאמר להם צאו לערי יהודה וקבצו מכל-ישראל כסף לחזק את-בית אלהיכם מדי שנה בשנה ואתם תמהרו לדבר ולא מהרו הלוים : ו ויקרא המלך ליהוידע הראש ויאמר לו מדוע לא-דרשת על-הלוים להביא מיהודה ומירושלם את-משאת משה עבד-יהוה והקהל לישראל לאהל העדות : ז כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את-בית האלהים וגם כל-קדשי בית-יהוה עשו לבעלים : ח ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנהו בשער בית-יהוה חוצה : ט ויתנו-קול ביהודה ובירושלם להביא ליהוה משאת משה עבד-האלהים על-ישראל במדבר : י וישמחו כל-השרים וכל-העם ויביאו וישליכו לארון עד-לכלה : יא ויהי בעת יביא אתהארון אל-פקדת המלך ביד הלוים וכראותם כי-רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כהן הראש ויערו את-הארון וישאהו וישיבהו אל-מקמו כה עשו ליום ביום ויאספו-כסף לרב : יב ויתנהו המלך ויהוידע אל-עושה מלאכת עבודת בית-יהוה ויהיו שכרים חצבים וחרשים לחדש בית יהוה וגם לחרשי ברזל ונחשת לחזק את-בית יהוה : יג ויעשו עשי המלאכה ותעל ארוכה למלאכה בידם ויעמידו את-בית האלהים על-מתכנתו ויאמצהו : יד וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את-שאר הכסף ויעשהו כלים לבית-יהוה כלי שרת והעלות וכפות וכלי זהב וכסף ויהיו מעלים עלות בבית-יהוה תמיד כל ימי יהוידע : טו ויזקן יהוידע וישבע ימים וימת בן-מאה ושלשים שנה במותו : טז ויקברהו בעיר-דויד עם-המלכים כיעשה טובה בישראל ועם האלהים וביתו : יז ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם : יח ויעזבו את-בית יהוה אלהי אבותיהם ויעבדו את-האשרים ויתצהו ואת-מזבחתיו ואת-צלמיו שברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות : יח וישם יהוידע פקדת בית יהוה ביד הכהנים הלוים אשר חלק דויד על-בית יהוה להעלות עלות יהוה ככתוב בתורת משה בשמחה ובשיר על ידי דויד : יט ויעמד השוערים על-שערי בית יהוה ולא-יבא טמא לכל-דבר : כ ויקח את-שרי המאות ואת-האדירים ואת-המושלים בעם ואת כל-עם הארץ ויורד את-המלך מבית יהוה ויבאו בתוך-שער העליון בית המלך ויושיבו את-המלך על כמא הממלכה : כא וישמחו כל-עם-הארץ והעיר שקטה ואת-עתליהו המיתו בחרב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר