עמוד:851

פרק כג א ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את-שרי המאות לעזריהו בן-ירחם ולישמעאל בןיהוחנן ולעזריהו בן-עובד ואת-מעשיהו בן-עדיהו ואת-אלישפט בן-זכרי עמו בברית : ב ויסבו ביהודה ויקבצו את-הלוים מכל-ערי יהודה וראשי האבות לישראל ויבאו אלירושלם : ג ויכרת כל-הקהל ברית בבית האלהים עם-המלך ויאמר להם הנה בן-המלך ימלך כאשר דבר יהוה על-בני דויד : ד זה הדבר אשר תעשו השלשית מכם באי השבת לכהנים וללוים לשערי המפים : ה והשלשית בבית המלך והשלשית בשער היסוד וכל-העם בחצרות בית יהוה : ו ואל-יבוא בית-יהוה כי אם-הכהנים והמשרתים ללוים המה יבאו כיקדש המה וכל-העם ישמרו משמרת יהוה : ז והקיפו הלוים את-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל-הבית יומת והיו את-המלך בבאו ובצאתו : ח ויעשו הלוים וכל-יהודה ככל אשרצוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר יהוידע הכהן את-המחלקות : ט ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות את-החניתים ואת-המגנות ואתהשלטים אשר למלך דויד אשר בית האלהים : י ויעמד את-כל-העם ואיש שלחו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על-המלך סביב : יא ויוציאו את-בןהמלך ויתנו עליו את-הנזר ואת-העדות וימליכו אתו וימשחהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך : יב ותשמע עתליהו את-קול העם הרצים והמהללים את-המלך ותבוא אל-העם בית יהוה : יג ותרא והנה המלך עומד על-עמודו במבוא והשרים והחצצרות על-המלך וכל-עם הארץ שמח ותוקע בחצצרות והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל ותקרע עתליהו אתבגדיה ותאמר קשר קשר : יד ויוצא יהוידע הכהן את-שרי המאות פקודי החיל ויאמר אלהם הוציאוה אל-מבית השדרות והבא אחריה יומת בחרב כי אמר הכהן לא תמיתוה בית יהוה : טו וישימו לה ידים ותבוא אל-מבוא שער-המוסים בית המלך וימיתוה שם : טז ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל-העם ובין המלך להיות לעם ליהוה : יז ויבאו כל-העם בית-הבעל אל-יהוא וימתהו ויקברהו כי אמרו בן-יהושפט הוא אשר-דרש את-יהוה בכל-לבבו ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה : י ועתליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותדבר את-כל-זרע הממלכה לבית יהודה : יא ותקח יהושבעת בת-המלך את-יואש בן-אחזיהו ותגנב אתו מתוך בני-המלך המומתים ותתן אתו ואת-מינקתו בחדר המחות ותסתירהו יהושבעת בת-המלך יהורם אשת יהוידע הכהן כי היא היתה אחות אחזיהו מפני עתליהו ולא המיתתהו : יב ויהי אתם בבית האלהים מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על-הארץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר