עמוד:850

פרק כב א וימליכו יושבי ירושלם את-אחזיהו בנו הקטן תחתיו כי כל-הראשנים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה וימלך אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה : ב בן ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת-עמרי : ג גם-הוא הלך בדרכי בית אחאב כי אמו היתה יועצתו להרשיע : ד ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי-המה היו-לו יועצים אחרי מות אביו למשחית לו : ה גם בעצתם הלך וילך את-יהורם בן-אחאב מלך ישראל למלחמה על-חזאל מלך-ארם ברמות גלעד ויכו הרמים את-יורם : ו וישב להתרפא ביזרעאל כי המכים אשר הכהו ברמה בהלחמו את-חזהאל מלך ארם ועזריהו בן-יהורם מלך יהודה ירד לראות את-יהורם בן-אחאב ביזרעאל כי-חלה הוא : ז ומאלהים היתה תבוסת אחזיהו לבוא אל-יורם ובבאו יצא עם-יהורם אל-יהוא בן-נמשי אשר משחו יהוה להכרית את-בית אחאב : ח ויהי כהשפט יהוא עם-בית אחאב וימצא את-שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם : ט ויבקש את-אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון ויבאהו הברית אשר כרת לדויד וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל-הימים : ח בימיו פשע אדום מתחת יד-יהודה וימליכו עליהם מלך : ט ויעבר יהורם עם-שריו וכל-הרכב עמו ויהי קם לילה ויך את-אדום המובב אליו ואת שרי הרכב : י ויפשע אדום מתחת יד-יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו כי עזב את-יהוה אלהי אבתיו : יא גם-הוא עשהבמות בהרי יהודה ויזן את-ישבי ירושלם וידח את-יהודה : יב ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמר כה אמר יהוה אלהי דויד אביך תחת אשר לא-הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי אסא מלך-יהודה : יג ותלך בדרך מלכי ישראל ותזנה את-יהודה ואת-ישבי ירושלם כהזנות בית אחאב וגם את-אחיך בית-אביך החובים ממך הרגת : יד הנה יהוה נגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל-רכושך : טו ואתה בחליים רבים במחלה מעיך עד-יצאו מעיך מן-החלי ימים על-ימים : טז ויער יהוה על-יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על-יד כושים : יז ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל-הרכוש הנמצא לבית-המלך וגםבניו ונשיו ולא נשאר-לו בן כי אם-יהואחז קטן בניו : יח ואחרי כל-זאת נגפו יהוה במעיו לחלי לאין מרפא : יט ויהי לימים מימים וכעת צאת הקץ לימים שנים יצאו מעיו עם-חליו וימת בתחלאים רעים ולא-עשו לו עמו שרפה כשרפת אבתיו : כ בן-שלשים ושתים היה במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם וילך בלא חמדה ויקברהו בעיר דויד ולא בקברות המלכים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר