עמוד:849

פרק כא א וישכב יהושפט עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דויד וימלך יהורם בנו תחתיו : ב ולואחים בני יהושפט עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו כל-אלה בני יהושפט מלך-ישראל : ג ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם-ערי מצרות ביהודה ואת-הממלכה נתן ליהורם כי-הוא הבכור : ד ויקם יהורם על-ממלכת אביו ויתחזק ויהרג את-כל-אחיו בחרב וגם משרי ישראל : ה בן-שלשים ושתים שנה יהורם במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם : ו וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בתאחאב היתה לו אשה ויעש הרע בעיני יהוה : ז ולא-אבה יהוה להשחית את-בית דויד למען ירושלם האמינו ביהוה אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו : כא ויועץ אל-העם ויעמד משררים ליהוה ומהללים להדרת-קדש בצאת לפני החלוץ ואמרים הודו ליהוה כי לעולם חסדו : כב ובעת החלו ברנה ותהלה נתן יהוה מארבים על-בני עמון מואב והר-שעיר הבאים ליהודה וינגפו : כג ויעמדו בני עמון ומואב על-ישבי הר-שעיר להחרים ולהשמיד וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש-ברעהו למשחית : כד ויהודה בא על-המצפה למדבר ויפנו אל-ההמון והנם פגרים נפלים ארצה ואין פליטה : כה ויבא יהושפט ועמו לבז אתשללם וימצאו בהם לרב ורכוש ופגרים וכלי חמדות וינצלו להם לאין משא ויהיו ימים שלושה בזזים את-השלל כי רב-הוא : כו וביום הרבעי נקהלו לעמק ברכה כי-שם ברכו את-יהוה על-כן קראו את-שם המקום ההוא עמק ברכה עד-היום : כז וישבו כל-איש יהודה וירושלם ויהושפט בראשם לשוב אל-ירושלם בשמחה כי-שמחם יהוה מאויביהם : כח ויבאו ירושלם בנבלים ובכנרות ובחצצרות אל-בית יהוה : כט ויהי פחד אלהים על כלממלכות הארצות בשמעם כי נלחם יהוה עם אויבי ישראל : ל ותשקט מלכות יהושפט וינח לו אלהיו ממביב : לא וימלך יהושפט על-יהודה בן-שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת-שלחי : לב וילך בדרך אביו אסא ולא-סר ממנה לעשות הישר בעיני יהוה : לג אך הבמות לא-סרו ועוד העם לא-הכינו לבבם לאלהי אבתיהם : לד ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן-חנני אשר העלה על-ספר מלכי ישראל : לה ואחריכן אתחבר יהושפט מלך-יהודה עם אחזיה מלך-ישראל הוא הרשיע לעשות : לו ויחברהו עמו לעשות אניות ללכת תרשיש ויעשו אניות בעציון גבר : לז ויתנבא אליעזר בן-דדוהו ממרשה על-יהושפט לאמר כהתחברך עםאחזיהו פרץ יהוה את-מעשיך וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל-תרשיש :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר