עמוד:848

פרק כ א ויהי אחריכן באו בני-מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על-יהושפט למלחמה : ב ויבאו ויגידו ליהושפט לאמר בא עליך המון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר היא עין גדי : ג וירא ויתן יהושפט את-פניו לדרוש ליהוה ויקרא-צום על-כל-יהודה : ד ויקבצו יהודה לבקש מיהוה גם מכל-ערי יהודה באו לבקש את-יהוה : ה ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלם בבית יהוה לפני החצר החדשה : ו ויאמר יהוה אלהי אבתינו הלא אתה-הוא אלהים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה ואין עמך להתיצב : ז הלא אתה אלהינו הורשת את-ישבי הארץ הזאת מלפני עמך ישראל ותתנה לזרע אברהם אהבך לעולם : ח וישבו-בה ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר : ט אם-תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודבר ורעב נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע : י ועתה הנה בני-עמון ומואב והר-שעיר אשר לא-נתתה לישראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השמידום : יא והנה-הם גמלים עלינו לבוא לגרשנו מירשתך אשר הורשתנו : יב אלהינו הלא תשפט-בם כי אין בנו כח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה-נעשה כי עליך עינינו : יג וכל-יהודה עמדים לפני יהוה גם-טפם נשיהם ובניהם : יד ויחזיאל בן-זכריהו בן-בניה בן-יעיאל בן-מתניה הלוי מןבני אסף היתה עליו רוח יהוה בתוך הקהל : טו ויאמר הקשיבו כל-יהודה וישבי ירושלם והמלך יהושפט כה-אמר יהוה לכם אתם אל-תיראו ואל-תחתו מפני ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה כי לאלהים : טז מחר רדו עליהם הנם עלים במעלה הציץ ומצאתם אתם בסוף הנחל פני מדבר ירואל : יז לא לכם להלחם בזאת התיצבו עמדו וראו את-ישועת יהוה עמכם יהודה וירושלם אל-תיראו ואל-תחתו מחר צאו לפניהם ויהוה עמכם : יח ויקד יהושפט אפים ארצה וכל-יהודה וישבי ירושלם נפלו לפני יהוה להשתחות ליהוה : יט ויקמו הלוים מן-בני הקהתים ומן-בני הקרחים להלל ליהוה אלהי ישראל בקול גדול למעלה : כ וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה וישבי ובלבב שלם : י וכל-ריב אשר-יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם בין-דם לדם ביןתורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה-קצף עליכם ועלאחיכם כה תעשון ולא תאשמו : יא והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר-יהוה וזבדיהו בן-ישמעאל הנגיד לבית-יהודה לכל דבר-המלך ושטרים הלוים לפניכם חזקו ועשו ויהי יהוה עם-החוב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר