עמוד:847

פרק יט א וישב יהושפט מלך-יהודה אל-ביתו בשלום לירושלם : ב ויצא אל-פניו יהוא בן-חנני החזה ויאמר אל-המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי יהוה תאהב ובזאת עליך קצף מלפני יהוה : ג אבל דברים טובים נמצאו עמך כי-בערת האשרות מן-הארץ והכינות לבבך לדרש האלהים : ד וישב יהושפט בירושלם ס וישב ויצא בעם מבאר שבע עד-הר אפרים וישיבם אל-יהוה אלהי אבותיהם : ה ויעמד שפטים בארץ בכל-ערי יהודה הבצרות לעיר ועיר : ו ויאמר אל-השפטים ראו מה-אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט : ז ועתה יהי פחד-יהוה עליכם שמרו ועשו כי-אין עם-יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח-שחד : ח וגם בירושלם העמיד יהושפט מן-הלוים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט יהוה ולריב וישבו ירושלם : ט ויצו עליהם לאמר כה תעשון ביראת יהוה באמונה ימינו ושמאלו : יט ויאמר יהוה מי יפתה את-אחאב מלך-ישראל ויעל ויפל ברמות גלעד ויאמר זה אמר ככה וזה אמר ככה : כ ויצא הרוח ויעמד לפני יהוה ויאמר אני אפתנו ויאמר יהוה אליו במה : כא ויאמר אצא והייתי לרוח שקר בפי כל-נביאיו ויאמר תפתה וגם-תוכל צא ועשה-כן : כב ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה : כג ויגש צדקיהו בן-כנענה ויך את-מיכיהו על-הלחי ויאמר אי זה הדרך עבר רוח-יהוה מאתי לדבר אתך : כד ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להחבא : כה ויאמר מלך ישראל קחו את-מיכיהו והשיבהו אל-אמון שר-העיר ואל-יואש בן-המלך : כו ואמרתם כה אמר המלך שימו זה בית הכלא והאכלהו לחם לחץ ומים לחץ עד שובי בשלום : כז ויאמר מיכיהו אם-שוב תשוב בשלום לא-דבר יהוה בי ויאמר שמעו עמים כלם : כח ויעל מלך-ישראל ויהושפט מלך-יהודה אל-רמת גלעד : כט ויאמר מלך ישראל אל-יהושפט התחפש ובוא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבאו במלחמה : ל ומלך ארם צוה את-שרי הרכב אשר-לו לאמר לא תלחמו את-הקטן את-הגדול כי אםאת-מלך ישראל לבדו : לא ויהי כראות שרי הרכב את-יהושפט והמה אמרו מלך ישראל הוא ויסבו עליו להלחם ויזעק יהושפט ויהוה עזרו ויסיתם אלהים ממנו : לב ויהי כראות שרי הרכב כי לא-היה מלך ישראל וישבו מאחריו : לג ואיש משך בקשת לתמו ויך אתמלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכב הפך ידך והוצאתני מן-המחנה כי החליתי : לד ותעל המלחמה ביום ההוא ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה נכח ארם עדהערב וימת לעת בוא השמש :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר