עמוד:846

פרק יח א ויהי ליהושפט עשר וכבוד לרב ויתחתן לאחאב : ב וירד לקץ שנים אל-אחאב לשמרון ויזבח-לו אחאב צאן ובקר לרב ולעם אשר עמו ויסיתהו לעלות אל-רמות גלעד : ג ויאמר אחאב מלך-ישראל אל-יהושפט מלך יהודה התלך עמי רמת גלעד ויאמר לו כמוני כמוך וכעמך עמי ועמך במלחמה : ד ויאמר יהושפט אל-מלך ישראל דרש-נא כיום את-דבר יהוה : ה ויקבץ מלך-ישראל את-הנבאים ארבע מאות איש ויאמר אלהם הנלך אל-רמת גלעד למלחמה אם-אחדל ויאמרו עלה ויתן האלהים ביד המלך : ו ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאתו : ז ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט עוד איש-אחד לדרוש אתיהוה מאתו ואני שנאתיהו כי-איננו מתנבא עלי לטובה כי כל-ימיו לרעה הוא מיכיהו בןימלא ויאמר יהושפט אל-יאמר המלך כן : ח ויקרא מלך ישראל אל-סריס אחד ויאמר מהר מיכיהו בן-ימלא : ט ומלך ישראל ויהושפט מלך-יהודה יושבים איש על-כסאו מלבשים בגדים וישבים בגרן פתח שער שמרון וכל-הנביאים מתנבאים לפניהם : י ויעש לו צדקיהו בן-כנענה קרני ברזל ויאמר כה-אמר יהוה באלה תנגח את-ארם עד-כלותם : יא וכלהנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך : יב והמלאך אשרהלך לקרא למיכיהו דבר אליו לאמר הנה דברי הנבאים פה-אחד טוב אל-המלך ויהי-נא דברך כאחד מהם ודברת חוב : יג ויאמר מיכיהו חי-יהוה כי את-אשר-יאמר אלהי אתו אדבר : יד ויבא אל-המלך ויאמר המלך אליו מיכה הנלך אל-רמת גלעד למלחמה אם-אחדל ויאמר עלו והצליחו וינתנו בידכם : טו ויאמר אליו המלך עד-כמה פעמים אני משביעך אשר לא-תדבר אלי רק-אמת בשם יהוה : טז ויאמר ראיתי את-כל-ישראל נפוצים עלההרים כצאן אשר אין-להן רעה ויאמר יהוה לא-אדנים לאלה ישובו איש-לביתו בשלום : יז ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט הלא אמרתי אליך לא-יתנבא עלי טוב כי אם-לרע : יח ויאמר לכן שמעו דבר-יהוה ראיתי את-יהוה יושב על-כסאו וכל-צבא השמים עמדים על- וערי מסכנות : יג ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה ואנשי מלחמה גבורי חיל בירושלם : יד ואלה פקדתם לבית אבותיהם ליהודה שרי אלפים עדנה השר ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף : טו ועל-ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף : טז ועל-ידו עמסיה בן-זכרי המתנדב ליהוה ועמו מאתים אלף גבור חיל : יז ומן-בנימן גבור חיל אלידע ועמו נשקיקשת ומגן מאתים אלף : יח ועל-ידו יהוזבד ועמו מאה-ושמונים אלף חלוצי צבא : יט אלה המשרתים את-המלך מלבד אשר-נתן המלך בערי המבצר בכל-יהודה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר