עמוד:845

פרק יז א וימלך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על-ישראל : ב ויתן-חיל בכל-ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו : ג ויהי יהוה עם-יהושפט כי הלך בדרכי דויד אביו הראשנים ולא דרש לבעלים : ד כי לאלהי אביו דרש ובמצותיו הלך ולא כמעשה ישראל : ה ויכן יהוה את-הממלכה בידו ויתנו כל-יהודה מנחה ליהושפט ויהי-לו עשר-וכבוד לרב : ו ויגבה לבו בדרכי יהוה ועוד הסיר את-הבמות ואת-האשרים מיהודה : ז ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן-חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה : ח ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמירמות ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים : ט וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל-ערי יהודה וילמדו בעם : י ויהי פחד יהוה על כל-ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה ולא נלחמו עם-יהושפט : יא ומן-פלשתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף משא גם הערביאים מביאים לו צאן אילים שבעת אלפים ושבע מאות ותישים שבעת אלפים ושבע מאות : יב ויהי יהושפט הלך וגדל עד-למעלה ויבן ביהודה בירניות ובין אביך הנה שלחתי לך כסף וזהב לך הפר בריתך את-בעשא מלך ישראל ויעלה מעלי : ד וישמע בן-הדד אל-המלך אסא וישלח את-שרי החילים אשר-לו אל-ערי ישראל ויכו אתעיון ואת-דן ואת אבל מים ואת כל-מסכנות ערי נפתלי : ה ויהי כשמע בעשא ויחדל מבנות את-הרמה וישבת את-מלאכתו : ו ואסא המלך לקח את-כל-יהודה וישאו את-אבני הרמה ואת-עציה אשר בנה בעשא ויבן בהם את-גבע ואת-המצפה : ז ובעת ההיא בא חנני הראה אל-אסא מלך יהודה ויאמר אליו בהשענך על-מלך ארם ולא נשענת על-יהוה אלהיך על-כן נמלט חיל מלך-ארם מידך : ח הלא הכושים והלובים היו לחיל לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על-יהוה נתנם בידך : ט כי יהוה עיניו משטטות בכל-הארץ להתחזק עםלבבם שלם אליו נסכלת על-זאת כי מעתה יש עמך מלחמות : י ויכעס אסא אל-הראה ויתנהו בית המהפכת כי-בזעף עמו על-זאת וירצץ אסא מן-העם בעת ההיא : יא והנה דברי אסא הראשונים והאחרונים הנם כתובים על-ספר המלכים ליהודה וישראל : יב ויחלא אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו עד-למעלה חליו וגם-בחליו לא-דרש את-יהוה כי ברפאים : יג וישכב אסא עם-אבתיו וימת בשנת ארבעים ואחת למלכו : יד ויקברהו בקברתיו אשר כרה-לו בעיר דויד וישכיבהו במשכב אשר מלא בשמים וזנים מרקחים במרקחת מעשה וישרפו-לו שרפה גדולה עד-למאד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר