עמוד:843

פרק יד א ויעש אסא החוב והישר בעיני יהוה אלהיו : ב ויסר את-מזבחות הנכר והבמות וישבר את-המצבות ויגדע את-האשרים : ג ויאמר ליהודה לדרוש את-יהוה אלהי אבותיהם ולעשות התורה והמצוה : ד ויסר מכל-ערי יהודה את-הבמות ואת-החמנים ותשקט הממלכה לפניו : ה ויבן ערי מצודה ביהודה כי-שקטה הארץ ואין-עמו מלחמה בשנים האלה כי-הניח יהוה לו : ו ויאמר ליהודה נבנה את-הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את-יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו ממביב ויבנו ויצליחו : ז ויהי לאסא חיל נשא צנה ורמח מיהודה שלש מאות אלף ס ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף כל-אלה גבורי חיל : ח ויצא אליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות שלש מאות ויבא עד-מרשה : ט ויצא אסא לפניו ויערכו מלחמה בגיא צפתה למרשה : י ויקרא אסא אל-יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין-עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי-עליך נשענו ובשמך באנו על-ההמון הזה יהוה אלהינו אתה אל-יעצר עמך אנוש : יא ויגף יהוה את-הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינסו הכושים : יב וירדפם אסא ליהוה עלות בבקר-בבקר ובערב-בערב וקטרת-סמים ומערכת לחם על-השלחן החהור ומנורת הזהב ונרתיה לבער בערב בערב כי-שמרים אנחנו את-משמרת יהוה אלהינו ואתם עזבתם אתו : יב והנה עמנו בראש האלהים וכהניו וחצצרות התרועה להריע עליכם בני ישראל אל-תלחמו עם-יהוה אלהי-אבתיכם כי-לא תצליחו : יג וירבעם הסב את-המארב לבוא מאחריהם ויהיו לפני יהודה והמארב מאחריהם : יד ויפנו יהודה והנה להם המלחמה פנים ואחור ויצעקו ליהוה והכהנים מחצרים בחצצרות : טו ויריעו איש יהודה ויהי בהריע איש יהודה והאלהים נגף את-ירבעם וכל-ישראל לפני אביה ויהודה : טז וינוסו בני-ישראל מפני יהודה ויתנם אלהים בידם : יז ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה ויפלו חללים מישראל חמש-מאות אלף איש בחור : יח ויכנעו בני-ישראל בעת ההיא ויאמצו בני יהודה כי נשענו על-יהוה אלהי אבותיהם : יט וירדף אביה אחרי ירבעם וילכד ממנו ערים את-בית-אל ואתבנותיה ואת-ישנה ואת-בנותיה ואת-עפרין ובנתיה : כ ולא-עצר כח-ירבעם עוד בימי אביהו ויגפהו יהוה וימת : כא ויתחזק אביהו וישא-לו נשים ארבע עשרה ויולד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות : כב ויתר דברי אביה ודרכיו ודבריו כתובים במדרש הנביא עדו : כג וישכב אביה עם-אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אסא בנו תחתיו בימיו שקטה הארץ עשר שנים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר