עמוד:842

פרק יג א בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם וימלך אביה על-יהודה : ב שלוש שנים מלך בירושלם ושם אמו מיכיהו בת-אוריאל מן-גבעה ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם : ג ויאסר אביה את-המלחמה בחיל גבורי מלחמה ארבע-מאות אלף איש בחור ס וירבעם ערך עמו מלחמה בשמונה מאות אלף איש בחור גבור חיל : ד ויקם אביה מעל להר צמרים אשר בהר אפרים ויאמר שמעוני ירבעם וכל-ישראל : ה הלא לכם לדעת כי יהוה אלהי ישראל נתן ממלכה לדויד על-ישראל לעולם לו ולבניו ברית מלח : ו ויקם ירבעם בן-נבט עבד שלמה בן-דויד וימרד על-אדניו : ז ויקבצו עליו אנשים רקים בני בליעל ויתאמצו על-רחבעם בן-שלמה ורחבעם היה נער ורך-לבב ולא התחזק לפניהם : ח ועתה אתם אמרים להתחזק לפני ממלכת יהוה ביד בני דויד ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב אשר עשה לכם ירבעם לאלהים : ט הלא הדחתם את-כהני יהוה את-בני אהרן והלוים ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות כל-הבא למלא ידו בפר בן-בקר ואילם שבעה והיה כהן ללא אלהים : י ואנחנו יהוה אלהינו ולא עזבנהו וכהנים משרתים ליהוה בני אהרן והלוים במלאכת : יא ומקטרים אל-רחבעם ושרי יהודה אשר-נאספו אל-ירושלם מפני שישק ויאמר להם כה-אמר יהוה אתם עזבתם אתי ואף-אני עזבתי אתכם ביד-שישק : ו ויכנעו שרי-ישראל והמלך ויאמרו צדיק יהוה : ז ובראות יהוה כי נכנעו היה דבר-יהוה אל-שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא-תתך חמתי בירושלם ביד-שישק : ח כי יהיו-לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות : ט ויעל שישק מלך-מצרים על-ירושלם ויקח אתאצרות בית-יהוה ואת-אצרות בית המלך את-הכל לקח ויקח את-מגני הזהב אשר עשה שלמה : י ויעש המלך רחבעם תחתיהם מגני נחשת והפקיד על-יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך : יא ויהי מדי-בוא המלך בית יהוה באו הרצים ונשאום והשבום אל-תא הרצים : יב ובהכנעו שב ממנו אף-יהוה ולא להשחית לכלה וגם ביהודה היה דברים טובים : יג ויתחזק המלך רחבעם בירושלם וימלך כי בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית : יד ויעש הרע כי לא הכין לבו לדרוש את-יהוה : טו ודברי רחבעם הראשנים והאחרונים הלא-הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה להתיחש ומלחמות רחבעם וירבעם כל-הימים : טז וישכב רחבעם עם-אבתיו ויקבר בעיר דויד וימלך אביה בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר