עמוד:841

פרק יב א ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את-תורת יהוה וכל-ישראל עמו : ב ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך-מצרים על-ירושלם כי מעלו ביהוה : ג באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר-באו עמו ממצרים לובים סכיים וכושים : ד וילכד את-ערי המצרות אשר ליהודה ויבא עד-ירושלם : ה ושמעיה הנביא בא פרק יא א ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את-בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם-ישראל להשיב את-הממלכה לרחבעם : ב ויהי דבר-יהוה אל-שמעיהו איש-האלהים לאמר : ג אמר אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה ואל כל-ישראל ביהודה ובנימן לאמר : ד כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תלחמו עם-אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את-דברי יהוה וישבו מלכת אל-ירבעם : ה וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה : ו ויבן את-בית-לחם ואת-עיטם ואת-תקוע : ז ואת-בית-צור ואת-שוכו ואת-עדלם : ח ואת-גת ואת-מרשה ואת-זיף : ט ואת-אדורים ואת-לכיש ואתעזקה : י ואת-צרעה ואת-אילון ואת-חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות : יא ויחזק את-המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין : יב ובכל-עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי-לו יהודה ובנימן : יג והכהנים והלוים אשר בכל-ישראל התיצבו עליו מכל-גבולם : יד כי-עזבו הלוים את-מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כיהזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה : טו ויעמד-לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה : טז ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את-לבבם לבקש את-יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם : יז ויחזקו את-מלכות יהודה ויאמצו את-רחבעם בןשלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש : יח ויקח-לו רחבעם אשה את-מחלת בת-ירימות בן-דויד אביהיל בת-אליאב בן-ישי : יט ותלד לו בנים את-יעוש ואתשמריה ואת-זהם : כ ואחריה לקח את-מעכה בת-אבשלום ותלד לו את-אביה ואת-עתי ואתזיזא ואת-שלמית : כא ויאהב רחבעם את-מעכה בת-אבשלום מכל-נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה-עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות : כב ויעמד לראש רחבעם את-אביה בן-מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו : כג ויבן ויפרץ מכל-בניו לכלארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר