עמוד:840

פרק י א וילך רחבעם שכמה כי שכם באו כל-ישראל להמליך אתו : ב ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישב ירבעם ממצרים : ג וישלחו ויקראו-לו ויבא ירבעם וכל-ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר : ד אביך הקשה את-עלנו ועתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך : ה ויאמר אלהם עוד שלשת ימים ושובו אלי וילך העם : ו ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים לפני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב לעם-הזה דבר : ז וידברו אליו לאמר אםתהיה לטוב להעם הזה ורציתם ודברת אלהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים : ח ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו העמדים לפניו : ט ויאמר אלהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו : י וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם אשרדברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי : יא ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אסיף על-עלכם אבי ימר אתכם בשוטים ואני בעקרבים : יב ויבא ירבעם וכל-העם אל-רחבעם ביום השלשי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלשי : יג ויענם המלך קשה ויעזב המלך רחבעם את עצת הזקנים : יד וידבר אלהם כעצת הילדים לאמר אכביד את-עלכם ואני אסיף עליו אבי ימר אתכם בשוטים ואני בעקרבים : טו ולא-שמע המלך אל-העם כי-היתה נסבה מעם האלהים למען הקים יהוה את-דברו אשר דבר ביד אחיהו השלוני אל-ירבעם בן-נבט : טז וכלישראל כי לא-שמע המלך להם וישיבו העם את-המלך לאמר מה-לנו חלק בדויד ולא-נחלה בבן-ישי איש לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דויד וילך כל-ישראל לאהליו : יז ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם : יח וישלח המלך רחבעם את-הדרם אשר על-המס וירגמו-בו בני-ישראל אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם : יט ויפשעו ישראל בבית דויד עד היום הזה : כשקמים אשר-בשפלה לרב : כח ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה ומכל-הארצות : כט ושאר דברי שלמה הראשנים והאחרונים הלא-הם כתובים על-דברי נתן הנביא ועל-נבואת אחיה השילוני ובחזות יעדו החזה על-ירבעם בן-נבט : ל וימלך שלמה בירושלם על-כלישראל ארבעים שנה : לא וישכב שלמה עם-אבתיו ויקברהו בעיר דויד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר