עמוד:837

פרק ז א וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העלה והזבחים וכבוד יהוה מלא את-הבית : ב ולא יכלו הכהנים לבוא אל-בית יהוה כי-מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה : ג וכל בני ישראל ראים ברדת האש וכבוד יהוה על-הבית ויכרעו אפים ארצה על-הרצפה וישתחוו והודות ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו : ד והמלך וכל-העם זבחים זבח לפני יהוה : ה ויזבח המלך שלמה את-זבח הבקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את-בית האלהים המלך וכל-העם : ו והכהנים על-משמרותם עמדים והלוים בכלי-שיר יהוה אשר עשה דויד המלך להדות ליהוה כי-לעולם חסדו בהלל דויד בידם והכהנים מחצרים נגדם וכל-ישראל עמדים : ז ויקדש שלמה את-תוך החצר אשר לפני בית-יהוה כי-עשה שם העלות ואת חלבי השלמים כי-מזבח הנחשת אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את-העלה ואת-המנחה ואת-החלבים : ח ויעש שלמה את-החג בעת ההיא שבעת ימים וכל-ישראל עמו קהל גדול מאד מלבוא חמת עד-נחל מצרים : ט ויעשו ביום השמיני עצרת כי חנכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים : י וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את-העם לאהליהם שמחים וטובי לב על-החובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה ולישראל עמו : יא ויכל שלמה את-בית יהוה ואת-בית המלך ואת כל-הבא על-לב שלמה לעשות בבית-יהוה ובביתו הצליח : יב וירא יהוה אל-שלמה בלילה ויאמר לו שמעתי את-תפלתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח : יג הן אעצר השמים ולא-יהיה מטר והן-אצוה על-חגב לאכול הארץ ואם-אשלח דבר בעמי : יד ויכנעו עמי אשר נקרא-שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן-השמים ואסלח לחחאתם וארפא את-ארצם : טו עתה עיני יהיו פתחות ואזני קשבות לתפלת המקום הזה : טז ועתה בחרתי והקדשתי אתהבית הזה להיות-שמי שם עד-עולם והיו עיני ולבי שם כל-הימים : יז ואתה אם-תלך לפני כאשר הלך דויד אביך ולעשות ככל אשר צויתיך וחקי ומשפטי תשמור : יח והקימותי את כמא מלכותך כאשר כרתי לדויד אביך לאמר לא-יכרת לך איש מושל בישראל : יט ואםתשובון אתם ועזבתם חקותי ומצותי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם : כ ונתשתים מעל אדמתי אשר נתתי להם ואת-הבית הזה אשר הקדשתי לשמי אשליך מעל פני ואתננו למשל ולשנינה בכל-העמים : כא והבית הזה אשר היה עליון לכל-עבר עליו ישם ואמר במה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה : כב ואמרו על

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר