עמוד:836

הזה ואתה תשמע ממקום שבתך מן-השמים ושמעת וסלחת : כב אם-יחטא איש לרעהו ונשא-בו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה : כג ואתה תשמע מן-השמים ועשית ושפטת את-עבדיך להשיב לרשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו : כד ואם-ינגף עמך ישראל לפני אויב כי יחטאו-לך ושבו והודו את-שמך והתפללו והתחננו לפניך בבית הזה : כה ואתה תשמע מן-השמים וסלחת לחחאת עמך ישראל והשיבותם אל-האדמה אשר-נתתה להם ולאבתיהם : כו בהעצר השמים ולא-יהיה מטר כי יחטאו-לך והתפללו אל-המקום הזה והודו את-שמך מחחאתם ישובון כי תענם : כז ואתה תשמע השמים וסלחת לחחאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם אל-הדרך החובה אשר ילכובה ונתתה מטר על-ארצך אשר-נתתה לעמך לנחלה : כח רעב כי-יהיה בארץ דבר כי-יהיה שדפון וירקון ארבה וחסיל כי יהיה כי יצר-לו אויביו בארץ שעריו כל-נגע וכל-מחלה : כט כל-תפלה כל-תחנה אשר יהיה לכל-האדם ולכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגעו ומכאבו ופרש כפיו אל-הבית הזה : ל ואתה תשמע מן-השמים מכון שבתך וסלחת ונתתה לאיש ככל-דרכיו אשר תדע את-לבבו כי אתה לבדך ידעת את-לבב בני האדם : לא למען ייראוך ללכת בדרכיך כל-הימים אשר-הם חיים על-פני האדמה אשר נתתה לאבתינו : לב וגם אלהנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך הגדול וידך החזקה וזרועך הנטויה ובאו והתפללו אל-הבית הזה : לג ואתה תשמע מן-השמים ממכון שבתך ועשית ככל אשר-יקרא אליך הנכרי למען ידעו כל-עמי הארץ את-שמך וליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי-שמך נקרא על-הבית הזה אשר בניתי : לד כי-יצא עמך למלחמה על-אויביו בדרך אשר תשלחם והתפללו אליך דרך העיר הזאת אשר בחרת בה והבית אשר-בניתי לשמך : לה ושמעת מן-השמים את-תפלתם ואת-תחנתם ועשית משפטם : לו כי יחטאו-לך כי אין אדם אשר לא-יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שוביהם אל-ארץ רחוקה או קרובה : לז והשיבו אל-לבבם בארץ אשר נשבו-שם ושבו והתחננו אליך בארץ שבים לאמר חטאנו העוינו ורשענו : לח ושבו אליך בכל-לבם ובכל-נפשם בארץ שבים אשר-שבו אתם והתפללו דרך ארצם אשר נתתה לאבותם והעיר אשר בחרת ולבית אשר-בניתי לשמך : לט ושמעת מן-השמים ממכון שבתך את-תפלתם ואת-תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו-לך : מ עתה אלהי יהיו-נא עיניך פתחות ואזניך קשבות לתפלת המקום הזה : מא ועתה קומה יהוה אלהים לנוחך אתה וארון עזך כהניך יהוה אלהים ילבשו תשועה וחסידיך ישמחו בחוב : מב יהוה אלהים אל-תשב פני משיחיך זכרה לחסדי דויד עבדך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר