עמוד:834

פרק ה א ותשלם כל-המלאכה אשר-עשה שלמה לבית יהוה ס ויבא שלמה את-קדשי דויד אביו ואת-הכסף ואת-הזהב ואת-כל-הכלים נתן באצרות בית האלהים : ב אז יקהיל שלמה אתזקני ישראל ואת-כל-ראשי המחות נשיאי האבות לבני ישראל אל-ירושלם להעלות אתארון ברית-יהוה מעיר דויד היא ציון : ג ויקהלו אל-המלך כל-איש ישראל בחג הוא החדש השבעי : ד ויבאו כל זקני ישראל וישאו הלוים את-הארון : ה ויעלו את-הארון ואת-אהל מועד ואת-כל-כלי הקדש אשר באהל העלו אתם הכהנים הלוים : ו והמלך שלמה וכל-עדת ישראל הנועדים עליו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא-ימפרו ולא ימנו מרב : ז ויביאו הכהנים את-ארון ברית-יהוה אל-מקומו אל-דביר הבית אל-קדש הקדשים אל-תחת כנפי הכרובים : ח ויהיו הכרובים פרשים כנפים על-מקום הארון ויכמו הכרובים על-הארון ועל-בדיו מלמעלה : ט ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן-הארון על-פני הדביר ולא יראו החוצה ויהי-שם עד היום הזה : י אין בארון רק שני הלחות אשר-נתן משה בחרב אשר כרת יהוה עם-בני ישראל בצאתם ממצרים : יא ויהי בצאת הכהנים מן-הקדש כי כלהכהנים הנמצאים התקדשו אין לשמור למחלקות : יב והלוים המשררים לכלם לאסף להימן לידתון ולבניהם ולאחיהם מלבשים בוץ במצלתים ובנבלים וכנרות עמדים מזרח למזבח נגבה : יא ויעש חורם את-הסירות ואת-היעים ואת-המזרקות ס ויכל חורם לעשות אתהמלאכה אשר עשה למלך שלמה בבית האלהים : יב עמודים שנים והגלות והכתרות עלראש העמודים שתים והשבכות שתים לכמות את-שתי גלות הכתרות אשר על-ראש העמודים : יג ואת-הרמונים ארבע מאות לשתי השבכות שנים טורים רמונים לשבכה האחת לכמות את-שתי גלות הכתרות אשר על-פני העמודים : יד ואת-המכנות עשה ואת-הכירות עשה על-המכנות : טו את-הים אחד ואת-הבקר שנים-עשר תחתיו : טז ואת-המירות ואתהיעים ואת-המזלגות ואת-כל-כליהם עשה חורם אביו למלך שלמה לבית יהוה נחשת מרוק : יז בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה : יח ויעש שלמה כלהכלים האלה לרב מאד כי לא נחקר משקל הנחשת : יט ויעש שלמה את כל-הכלים אשר בית האלהים ואת מזבח הזהב ואת-השלחנות ועליהם לחם הפנים : כ ואת-המנרות ונרתיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור : כא והפרח והנרות והמלקחים זהב הוא מכלות זהב : כב והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדש הקדשים ודלתי הבית להיכל זהב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר