עמוד:833

פרק ד א ויעש מזבח נחשת עשרים אמה ארכו ועשרים אמה רחבו ועשר אמות קומתו : ב ויעש את-הים מוצק עשר באמה משפתו אל-שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו שלשים באמה יסב אתו סביב : ג ודמות בקרים תחת לו סביב סביב סובבים אתו עשר באמה מקיפים את-הים סביב שנים טורים הבקר יצוקים במצקתו : ד עומד על-שנים עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלושה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל-אחריהם ביתה : ה ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת-כוס פרח שושנה מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל : ו ויעש כיורים עשרה ויתן חמשה מימין וחמשה משמאול לרחצה בהם את-מעשה העולה ידיחו בם והים לרחצה לכהנים בו : ז ויעש את-מנרות הזהב עשר כמשפטם ויתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאול : ח ויעש שלחנות עשרה וינח בהיכל חמשה מימין וחמשה משמאול ויעש מזרקי זהב מאה : ט ויעש חצר הכהנים והעזרה הגדולה ודלתות לעזרה ודלתותיהם צפה נחשת : י ואת-הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול למלכותו : ג ואלה הוסד שלמה לבנות את-בית האלהים הארך אמות במדה הראשונה אמות ששים ורחב אמות עשרים : ד והאולם אשר על-פני הארך על-פני רחב-הבית אמות עשרים והגבה מאה ועשרים ויצפהו מפנימה זהב טהור : ה ואת הבית הגדול חפה עץ ברושים ויחפהו זהב טוב ויעל עליו תמרים ושרשרות : ו ויצף את-הבית אבן יקרה לתפארת והזהב זהב פרוים : ז ויחף את-הבית הקרות המפים וקירותיו ודלתותיו זהב ופתח כרובים עלהקירות : ח ויעש את-בית-קדש הקדשים ארכו על-פני רחב-הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ויחפהו זהב טוב לככרים שש מאות : ט ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב : י ויעש בבית-קדש הקדשים כרובים שנים מעשה צעצעים ויצפו אתם זהב : יא וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר : יב וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר : יג כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על-רגליהם ופניהם לבית : יד ויעש אתהפרכת תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ ויעל עליו כרובים : טו ויעש לפני הבית עמודים שנים אמות שלשים וחמש ארך והצפת אשר-על-ראשו אמות חמש : טז ויעש שרשרות בדביר ויתן על-ראש העמדים ויעש רמונים מאה ויתן בשרשרות : יז ויקם את-העמודים על-פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם-הימני יכין ושם השמאלי בעז :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר