עמוד:832

פרק ג א ויחל שלמה לבנות את-בית-יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי : ב ויחל לבנות בחדש השני בשני בשנת ארבע פרק ב א ויספר שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חצב בהר ומנצחים עליהם שלשת אלפים ושש מאות : ב וישלח שלמה אל-חורם מלך-צר לאמר כאשר עשית עם-דויד אבי ותשלח-לו ארזים לבנות-לו בית לשבת בו : ג הנה אני בונה-בית לשם יהוה אלהי להקדיש לו להקטיר לפניו קטרת-סמים ומערכת תמיד ועלות לבקר ולערב לשבתות ולחדשים ולמועדי יהוה אלהינו לעולם זאת על-ישראל : ד והבית אשר-אני בונה גדול כיגדול אלהינו מכל-האלהים : ה ומי יעצר-כח לבנות-לו בית כי השמים ושמי השמים לא יכלכלהו ומי אני אשר אבנה-לו בית כי אם-להקטיר לפניו : ו ועתה שלח-לי איש-חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל ובארגון וכרמיל ותכלת וידע לפתח פתוחים עםהחכמים אשר עמי ביהודה ובירושלם אשר הכין דויד אבי : ז ושלח-לי עצי ארזים ברושים ואלגומים מהלבנון כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון והנה עבדי עםעבדיך : ח ולהכין לי עצים לרב כי הבית אשר-אני בונה גדול והפלא : ט והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חחים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף : י ויאמר חורם מלך-צר בכתב וישלח אלשלמה באהבת יהוה את-עמו נתנך עליהם מלך : יא ויאמר חורם ברוך יהוה אלהי ישראל אשר עשה את-השמים ואת-הארץ אשר נתן לדויד המלך בן חכם יודע שכל ובינה אשר יבנה-בית ליהוה ובית למלכותו : יב ועתה שלחתי איש-חכם יודע בינה לחורם אבי : יג בןאשה מן-בנות דן ואביו איש-צרי יודע לעשות בזהב-ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ולפתח כל-פתוח ולחשב כל-מחשבת אשר ינתן-לו עםחכמיך וחכמי אדני דויד אביך : יד ועתה החחים והשערים השמן והיין אשר אמר אדני ישלח לעבדיו : טו ואנחנו נכרת עצים מן-הלבנון ככל-צרכך ונביאם לך רפסדות על-ים יפו ואתה תעלה אתם ירושלם : טז ויספר שלמה כל-האנשים הגירים אשר בארץ ישראל אחרי המפר אשר ספרם דויד אביו וימצאו מאה וחמשים אלף ושלשת אלפים ושש מאות : יז ויעש מהם שבעים אלף סבל ושמנים אלף חצב בהר ושלשת אלפים ושש מאות מנצחים להעביד את-העם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר