עמוד:827

פרק כז א ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים אתהמלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף : ב על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן-זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ג מן-בני-פרץ הראש לכל-שרי הצבאות לחדש הראשון : ד ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ה שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן-יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ו הוא בניהו גבור השלשים ועל-השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו : ז הרביעי לחדש הרביעי עשה-אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ח החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : ט הששי לחדש הששי עירא בן-עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : י השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן-בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : יא השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : יב התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבן ימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : יג העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : יד עשתי-עשר לעשתי-עשר החדש בניה הפרעתוני מן-בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : טו השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף : טז ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן-זכרי ס לשמעוני שפטיהו בן-מעכה : יז ללוי חשביה בן-קמואל לאהרן צדוק : יח ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בןמיכאל : יט לזבולן ישמעיהו בן-עבדיהו לנפתלי ירימות בן-עזריאל : כ לבני אפרים הושע בן-עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן-פדיהו : כא לחצי המנשה גלעדה ידו בן-זכריהו ס לבנימן יעשיאל בן-אבנר : כב לדן עזראל בן-ירחם אלה שרי שבטי ישראל : כג ולא-נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמחה כי אמר יהוה להרבות את-ישראל ככוכבי השמים : כד יואב בן-צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על-ישראל ולא עלה המספר מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך : לא לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד : לב ואחיו בני-חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על-הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל-דבר האלהים ודבר המלך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר