עמוד:826

פרק כו א למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן-קרא מן-בני אסף : ב ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי : ג עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי : ד ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי : ה עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים : ו ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי-גבורי חיל המה : ז בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני-חיל אליהו וסמכיהו : ח כל-אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש-חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם : ט ולמשלמיהו בנים ואחים בניחיל שמונה עשר : י ולחסה מן-בני-מררי בנים שמרי הראש כי לא-היה בכור וישימהו אביהו לראש : יא חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל-בנים ואחים לחסה שלשה עשר : יב לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה : יג ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער : יד ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה : טו לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים : טז לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר : יז למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים : יח לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר : יט אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי : כ והלוים אחיה על-אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים : כא בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי : כב בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על-אצרות בית יהוה : כג לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי : כד ושבאל בןגרשום בן-משה נגיד על-האצרות : כה ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמית בנו : כו הוא שלמות ואחיו על כל-אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי-האלפים והמאות ושרי הצבא : כז מן-המלחמות ומן-השלל הקדישו לחזק לבית יהוה : כח וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן-קיש ואבנר בן-נר ויואב בן-צרויה כל המקדיש על יד-שלמית ואחיו : כט ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על-ישראל לשטרים ולשפטים : ל לחברוני חשביהו ואחיו בני-חיל אלף ושבע- ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר : כט לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר : ל לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר : לא לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר