עמוד:825

פרק כה א ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנבאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם : ב לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד-אסף הנבא על-ידי המלך : ג לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על-הדות והלל ליהוה : ד להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאות : ה כל-אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש : ו כל-אלה על-ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך ס אסף וידותון והימן : ז ויהי מספרם עם-אחיהם מלמדי-שיר ליהוה כל-המבין מאתים שמונים ושמונה : ח ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם-תלמיד : ט ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסף גדליהו השני הוא-ואחיו ובניו שנים עשר : י השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר : יא הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר : יב החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר : יג הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר : יד השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר : טו השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר : טז התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר : יז העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר : יח עשתי-עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר : יט השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר : כ לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר : כא לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר : כב לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר : כג לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר : כד לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר : כה לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר : כו לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר : כז לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר : כח לאחד כא לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה : כב ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת : כג ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי : כד בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמיר : כה אחי מיכה ישיה לבני ישיה זכריהו : כו בני מררי מחלי ומושי בני יעזיהו בנו : כז בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי : כח למחלי אלעזר ולא-היה לו בנים : כט לקיש בני-קיש ירחמאל : ל ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם : לא ויפילו גם-הם גורלות לעמת אחיהם בני-אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר