עמוד:824

פרק כד א ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר : ב וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא-היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר : ג ויחלקם דויד וצדוק מן-בני אלעזר ואחימלך מן-בני איתמר לפקדתם בעבדתם : ד וימצאו בני-אלעזר רבים לראשי הגברים מן-בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית-אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה : ה ויחלקום בגורלות אלה עם-אלה כי-היו שרי-קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר : ו ויכתבם שמעיה בן-נתנאל המופר מן-הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן-אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית-אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר : ז ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני : ח לחרם השלישי לשערים הרבעי : ט למלכיה החמישי למימן הששי : י להקוץ השבעי לאביה השמיני : יא לישוע התשעי לשכניהו העשרי : יב לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר : יג לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר : יד לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר : טו לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר : טז לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים : יז ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים : יח לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים : יט אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית-יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל : כ ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו : הראש וישיה השני : כא בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש : כב וימת אלעזר ולא-היו לו בנים כי אם-בנות וישאום בני-קיש אחיהם : כג בני מושי מחלי ועדר וירמות שלשה : כד אלה בני-לוי לבית אבתיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה : כה כי אמר דויד הניח יהוה אלהי-ישראל לעמו וישכן בירושלם עד-לעולם : כו וגם ללוים אין-לשאת את-המשכן ואתכל-כליו לעבדתו : כז כי בדברי דויד האחרנים המה מספר בני-לוי מבן עשרים שנה ולמעלה : כח כי מעמדם ליד-בני אהרן לעבדת בית יהוה על-החצרות ועל-הלשכות ועלטהרת לכל-קדש ומעשה עבדת בית האלהים : כט וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל-משורה ומדה : ל ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב : לא ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה : לב ושמרו את-משמרת אהל-מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר