עמוד:823

פרק כג א ודויד זקן ושבע ימים וימלך את-שלמה בנו על-ישראל : ב ויאסף את-כל-שרי ישראל והכהנים והלוים : ג וימפרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף : ד מאלה לנצח על-מלאכת בית-יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים : ה וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל : ו ויחלקם דויד מחלקות ס לבני לוי לגרשון קהת ומררי : ז לגרשני לעדן ושמעי : ח בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה : ט בני שמעי שלומית וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן : י ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בנישמעי ארבעה : יא ויהי-יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא-הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת : יב בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה : יג בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא-ובניו עד-עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד-עולם : יד ומשה איש האלהים בניו יקראו על-שבט הלוי : טו בני משה גרשם ואליעזר : טז בני גרשום שבואל הראש : יז ויהיו בני-אליעזר רחביה הראש ולאהיה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה : יח בני יצהר שלמית הראש : יט בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי : כ בני עזיאל מיכה ממביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על-ישראל בימיו : י הוא-יבנה בית לשמי והוא יהיה-לי לבן ואני-לו לאב והכינותי כמא מלכותו על-ישראל עד-עולם : יא עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך : יב אך יתן-לך יהוה שכל ובינה ויצוך על-ישראל ולשמור את-תורת יהוה אלהיך : יג אז תצליח אם-תשמור לעשות את-החקים ואת-המשפטים אשר צוה יהוה את-משה על-ישראל חזק ואמץ אל-תירא ואלתחת : יד והנה בעניי הכינותי לבית-יהוה זהב ככרים מאה-אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף : טו ועמך לרב עשי מלאכה חצבים וחרשי אבן ועץ וכל-חכם בכל-מלאכה : טז לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך : יז ויצו דויד לכל-שרי ישראל לעזר לשלמה בנו : יח הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם ממביב כי נתן בידי את ישבי הארץ ונכבשה הארץ לפני יהוה ולפני עמו : יט עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש ליהוה אלהיכם וקומו ובנו את-מקדש יהוה האלהים להביא את-ארון ברית-יהוה וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם-יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר