עמוד:822

פרק כב א ויאמר דויד זה הוא בית יהוה האלהים וזה-מזבח לעלה לישראל : ב ויאמר דויד לכנוס את-הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים : ג וברזל לרב למסמרים לדלתות השערים ולמחברות הכין דויד ונחשת לרב אין משקל : ד ועצי ארזים לאין מספר כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב לדויד : ה ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל-הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו : ו ויקרא לשלמה בנו ויצוהו לבנות בית ליהוה אלהי ישראל : ז ויאמר דויד לשלמה בני אני היה עם-לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי : ח ויהי עלי דבר-יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא-תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני : ט הנה-בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והנחותי לו מכל-אויביו מלאך לירושלם להשחיתה וכהשחית ראה יהוה וינחם על-הרעה ויאמר למלאך המשחית רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה עמד עם-גרן ארנן היבוסי : טז וישא דויד את-עיניו וירא את-מלאך יהוה עמד בין הארץ ובין השמים וחרבו שלופה בידו נטויה על-ירושלם ויפל דויד והזקנים מכמים בשקים על-פניהם : יז ויאמר דויד אל-האלהים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני-הוא אשר-חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מה עשו יהוה אלהי תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה : יח ומלאך יהוה אמר אל-גד לאמר לדויד כי יעלה דויד להקים מזבח ליהוה בגרן ארנן היבסי : יט ויעל דויד בדבר-גד אשר דבר בשם יהוה : כ וישב ארנן וירא את-המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים וארנן דש חחים : כא ויבא דויד עד-ארנן ויבט ארנן וירא את-דויד ויצא מן-הגרן וישתחו לדויד אפים ארצה : כב ויאמר דויד אל-ארנן תנה-לי מקום הגרן ואבנה-בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם : כג ויאמר ארנן אל-דויד קח-לך ויעש אדני המלך החוב בעיניו ראה נתתי הבקר לעלות והמורגים לעצים והחחים למנחה הכל נתתי : כד ויאמר המלך דויד לארנן לא כיקנה אקנה בכסף מלא כי לא-אשא אשר-לך ליהוה והעלות עולה חנם : כה ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות : כו ויבן שם דויד מזבח ליהוה ויעל עלות ושלמים ויקרא אל-יהוה ויענהו באש מן-השמים על מזבח העלה : כז ויאמר יהוה למלאך וישב חרבו אל-נדנה : כח בעת ההיא בראות דויד כי-ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם : כט ומשכן יהוה אשר-עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון : ל ולא-יכל דויד ללכת לפניו לדרש אלהים כי נבעת מפני חרב מלאך יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר