עמוד:820

פרק יט א ויהי אחרי-כן וימת נחש מלך בני-עמון וימלך בנו תחתיו : ב ויאמר דויד אעשה-חסד עם-חנון בן-נחש כי-עשה אביו עמי חסד וישלח דויד מלאכים לנחמו על-אביו ויבאו עבדי דויד אל-ארץ בני-עמון אל-חנון לנחמו : ג ויאמרו שרי בני-עמון לחנון המכבד דויד אתאביך בעיניך כי-שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך : ד ויקח חנון את-עבדי דויד ויגלחם ויכרת את-מדויהם בחצי עד-המפשעה וישלחם : ה וילכו ויגידו לדויד על-האנשים וישלח לקראתם כי-היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד אשר-יצמח זקנכם ושבתם : ו ויראו בני עמון כי התבאשו עם-דויד וישלח חנון ובני עמון אלף ככר-כסף לשכר להם מן-ארם נהרים ומן-ארם מעכה ומצובה רכב ופרשים : ז וישכרו להם שנים ושלשים אלף רכב ואת-מלך מעכה ואת-עמו ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני עמון נאספו מעריהם ויבאו למלחמה : ח וישמע דויד וישלח את-יואב ואת כל-צבא הגבורים : ט ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח העיר והמלכים אשר-באו לבדם בשדה : י וירא יואב כי-היתה פני-המלחמה אליו פנים ואחור ויבחר מכל-בחור בישראל ויערך לקראת ארם : יא ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערכו לקראת בני עמון : יב ויאמר אם-תחזק ממני ארם והיית לי לתשועה ס ואם-בני עמון יחזקו ממך והושעתיך : יג חזק ונתחזקה בעד-עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה החוב בעיניו יעשה : יד ויגש יואב והעם אשרעמו לפני ארם למלחמה וינוסו מפניו : טו ובני עמון ראו כי-נס ארם וינוסו גם-הם מפני אבשי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושלם : טז וירא ארם כי נגפו לפני ישראל וישלחו מלאכים ויוציאו את-ארם אשר מעבר הנהר ושופך שר-צבא הדדעזר לפניהם : יז ויגד לדויד ויאסף את-כל-ישראל ויעבר הירדן ויבא אלהם ויערך אלהם ויערך דויד לקראת ארם מלחמה וילחמו עמו : יח וינס ארם מלפני ישראל ויהרג דויד מארם שבעת אלפים רכב וארבעים אלף איש רגלי ואת שופך שר-הצבא המית : יט ויראו עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל וישלימו עם-דויד ויעבדהו ולא-אבה ארם להושיע את-בני-עמון עוד : ומעמלק : יב ואבשי בן-צרויה הכה את-אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף : יג וישם באדום נציבים ויהיו כל-אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את-דויד בכל אשר הלך : יד וימלך דויד על-כל-ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל-עמו : טו ויואב בן-צרויה על-הצבא ויהושפט בן-אחילוד מזכיר : טז וצדוק בן-אחיטוב ואבימלך בן-אביתר כהנים ושושא סופר : יז ובניהו בן-יהוידע על-הכרתי והפלתי ובני-דויד הראשנים ליד המלך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר