עמוד:819

פרק יח א ויהי אחרי-כן ויך דויד את-פלשתים ויכניעם ויקח את-גת ובנתיה מיד פלשתים : ב ויך את-מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה : ג ויך דויד את-הדדעזר מלך-צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר-פרת : ד וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את-כל-הרכב ויותר ממנו מאה רכב : ה ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים-ושנים אלף איש : ו וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך : ז ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם : ח ומחבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את-ים הנחשת ואת-העמודים ואת כלי הנחשת : ט וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את-כל-חיל הדדעזר מלך-צובה : י וישלח את-הדורםבנו אל-המלך-דויד לשאל-לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי-איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת : יא גם-אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם-הכסף והזהב אשר נשא מכל-הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים יג אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן וחסדי לא-אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך : יד והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד-העולם וכסאו יהיה נכון עד-עולם : טו ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל-דויד : טז ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי-אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד-הלם : יז ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על-בית-עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים : יח מה-יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את-עבדך ואתה את-עבדך ידעת : יט יהוה בעבור עבדך וכלבך עשית את כל-הגדולה הזאת להדיע את-כל-הגדלות : כ יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשרשמענו באזנינו : כא ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אשר הלך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדלות ונראות לגרש מפני עמך אשר-פדית ממצרים גוים : כב ותתן את-עמך ישראל לך לעם עד-עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים : כג ועתה יהוה הדבר אשר דברת על-עבדך ועל-ביתו יאמן עד-עולם ועשה כאשר דברת : כד ויאמן ויגדל שמך עד-עולם לאמר יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית-דויד עבדך נכון לפניך : כה כי אתה אלהי גלית את-אזן עבדך לבנות לו בית על-כן מצא עבדך להתפלל לפניך : כו ועתה יהוה אתה-הוא האלהים ותדבר על-עבדך החובה הזאת : כז ועתה הואלת לברך את-בית עבדך להיות לעולם לפניך כי-אתה יהוה ברכת ומברך לעולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר