עמוד:818

פרק יז א ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל-נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית-יהוה תחת יריעות : ב ויאמר נתן אל-דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך : ג ויהי בלילה ההוא ויהי דבר-אלהים אל-נתן לאמר : ד לך ואמרת אל-דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה-לי הבית לשבת : ה כי לא ישבתי בבית מן-היום אשר העליתי את-ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל-אהל וממשכן : ו בכל אשר-התהלכתי בכלישראל הדבר דברתי את-אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את-עמי לאמר למה לאבניתם לי בית ארזים : ז ועתה כה-תאמר לעבדי לדויד ס כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן-הנוה מן-אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל : ח ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את-כל-אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ : ט ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא-יוסיפו בני-עולה לבלתו כאשר בראשונה : י ולמימים אשר צויתי שפטים על-עמי ישראל והכנעתי את-כל-אויביך ואגד לך ובית יבנה-לך יהוה : יא והיה כי-מלאו ימיך ללכת עם-אבתיך והקימותי את-זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את-מלכותו : יב הוא יבנה-לי בית וכננתי את-כסאו עד-עולם : והדר לפניו עז וחדוה במקמו : כח הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז : כט הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת-קדש : ל חילו מלפניו כלהארץ אף-תכון תבל בל-תמוט : לא ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך : לב ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל-אשר-בו : לג אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי-בא לשפוט את-הארץ : לד הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו : לה ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן-הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך : לו ברוך יהוה אלהי ישראל מן-העולם ועד העלם ויאמרו כל-העם אמן והלל ליהוה : לז ויעזב-שם לפני ארון ברית-יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר-יום ביומו : לח ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן-ידיתון וחסה לשערים : לט ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון : מ להעלות עלות ליהוה על-מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל-הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על-ישראל : מא ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו : מב ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער : מג וילכו כלהעם איש לביתו וימב דויד לברך את-ביתו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר