עמוד:817

פרק טז א ויביאו את-ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה-לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים : ב ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את-העם בשם יהוה : ג ויחלק לכל-איש ישראל מאיש ועד-אשה לאיש ככר-לחם ואשפר ואשישה : ד ויתן לפני ארון יהוה מן-הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל : ה אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע : ו ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית-האלהים : ז ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד-אסף ואחיו : ח הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו : ט שירו לו זמרו-לו שיחו בכל-נפלאתיו : י התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה : יא דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד : יב זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי-פיהו : יג זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו : יד הוא יהוה אלהינו בכל-הארץ משפטיו : טו זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור : טז אשר כרת את-אברהם ושבועתו ליצחק : יז ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם : יח לאמר לך אתן ארץ-כנען חבל נחלתכם : יט בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה : כ ויתהלכו מגוי אל-גוי ומממלכה אל-עם אחר : כא לא-הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים : כב אל-תגעו במשיחי ובנביאי אל-תרעו : כג שירו ליהוה כל-הארץ בשרו מיוםאל-יום ישועתו : כד ספרו בגוים את-כבודו בכל-העמים נפלאתיו : כה כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על-כל-אלהים : כו כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה : כז הוד ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על-השמינית לנצח : כב וכנניהו שרהלוים במשא יסר במשא כי מבין הוא : כג וברכיה ואלקנה שערים לארון : כד ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצרים בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון : כה ויהי דויד וזקני ישראל ושרי האלפים ההלכים להעלות את-ארון ברית-יהוה מן-בית עבד-אדם בשמחה : כו ויהי בעזר האלהים את-הלוים נשאי ארון ברית-יהוה ויזבחו שבעה-פרים ושבעה אילים : כז ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל-הלוים הנשאים את-הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועלדויד אפוד בד : כח וכל-ישראל מעלים את-ארון ברית-יהוה בתרועה ובקול שופר ובחצצרות ובמצלתים משמעים בנבלים וכנרות : כט ויהי ארון ברית יהוה בא עד-עיר דויד ומיכל בת-שאול נשקפה בעד החלון ותרא את-המלך דויד מרקד ומשחק ותבז לו בלבה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר