עמוד:814

ויועזר וישבעם הקרחים : ח ויועאלה וזבדיה בני ירחם מן-הגדור : ט ומן-הגדי נבדלו אלדויד למצד מדברה גברי החיל אנשי צבא למלחמה ערכי צנה ורמח ופני אריה פניהם וכצבאים על-ההרים למהר : י עזר הראש עבדיה השני אליאב השלשי : יא משמנה הרביעי ירמיה החמשי : יב עתי הששי אליאל השבעי : יג יוחנן השמיני אלזבד התשיעי : יד ירמיהו העשירי ס מכבני עשתי עשר : טו אלה מבני-גד ראשי הצבא אחד למאה הקטן והגדול לאלף : טז אלה הם אשר עברו את-הירדן בחדש הראשון והוא ממלא על-כל-גדותיו ויבריחו את-כל-העמקים למזרח ולמערב : יז ויבאו מן-בני בנימן ויהודה עד-למצד לדויד : יח ויצא דויד לפניהם ויען ויאמר להם אם-לשלום באתם אלי לעזרני יהיה-לי עליכם לבב ליחד ואם-לרמותני לצרי בלא חמס בכפי ירא אלהי אבותינו ויוכח : יט ורוח לבשה אתעמשי ראש השלישים לך דויד ועמך בן-ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד : כ וממנשה נפלו על-דויד בבאו עם-פלשתים על-שאול למלחמה ולא עזרם כי בעצה שלחהו סרני פלשתים לאמר בראשינו יפול אל-אדניו שאול : כא בלכתו אל-ציקלג נפלו עליו ממנשה עדנח ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה : כב והמה עזרו עם-דויד על-הגדוד כי-גבורי חיל כלם ויהיו שרים בצבא : כג כי לעת-יום ביום יבאו על-דויד לעזרו עד-למחנה גדול כמחנה אלהים : כד ואלה מספרי ראשי החלוץ לצבא באו על-דויד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי יהוה : כה בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא : כו מן-בני שמעון גבורי חיל לצבא שבעת אלפים ומאה : כז מן-בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות : כח ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות : כט וצדוק נער גבור חיל ובית-אביו שרים עשרים ושנים : ל ומן-בני בנימן אחי שאול שלשת אלפים ועד-הנה מרביתם שמרים משמרת בית שאול : לא ומן-בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם : לב ומחצי מחה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את-דויד : לג ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה-יעשה ישראל ראשיהם מאתים וכל-אחיהם על-פיהם : לד מזבלון יוצאי צבא ערכי מלחמה בכל-כלי מלחמה חמשים אלף ולעדר בלא-לב ולב : לה ומנפתלי שרים אלף ועמהם בצנה וחנית שלשים ושבעה אלף : לו ומן-הדני ערכי מלחמה עשרים-ושמונה אלף ושש מאות : לז ומאשר יוצאי צבא לערך מלחמה ארבעים אלף : לח ומעבר לירדן מן-הראובני והגדי וחצי שבט מנשה בכל כלי צבא מלחמה מאה ועשרים אלף : לט כל-אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את-דויד על-כל-ישראל וגם כל-שרית ישראל לב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר