עמוד:813

פרק יב א ואלה הבאים אל-דויד לציקלג עוד עצור מפני שאול בן-קיש והמה בגבורים עזרי המלחמה : ב נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימן : ג הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי ויזיאל ופלט בני עזמות וברכה ויהוא הענתתי : ד וישמעיה הגבעוני גבור בשלשים ועל-השלשים : ה וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי : ו אלעוזי וירימות ובעליה ושמריהו ושפטיהו החרופי : ז אלקנה וישיהו ועזראל ונציב פלשתים אז בבית לחם : יז ויתאיו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית-לחם אשר בשער : יח ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו-מים מבור בית-לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל-דויד ולא-אבה דויד לשתותם וינמך אתם ליהוה : יט ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים : כ ואבשי אחי-יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את-חניתו על-שלש מאות חלל ולו-שם בשלושה : כא מן-השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד-השלושה לא-בא : כב בניה בן-יהוידע בן-איש-חיל רב-פעלים מן-קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את-הארי בתוך הבור ביום השלג : כג והואהכה את-האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את-החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו : כד אלה עשה בניהו בן-יהוידע ולושם בשלושה הגברים : כה מן-השלושים הנו נכבד הוא ואל-השלושה לא-בא וישימהו דויד על-משמעתו : כו וגבורי החילים עשה-אל אחי יואב אלחנן בן-דודו מבית לחם : כז שמות ההרורי חלץ הפלוני : כח עירא בן-עקש התקועי אביעזר הענתותי : כט סבכי החשתי עילי האחוחי : ל מהרי הנטפתי חלד בן-בענה הנטופתי : לא איתי בן-ריבי מגבעת בני בנימן ס בניה הפרעתני : לב חורי מנחלי געש ס אביאל הערבתי : לג עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני : לד בני השם הגזוני יונתן בן-שגה ההררי : לה אחיאם בן-שכר ההררי אליפל בן-אור : לו חפר המכרתי אחיה הפלני : לז חצרו הכרמלי נערי בן-אזבי : לח יואל אחי נתן מבחר בן-הגרי : לט צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן-צרויה : מ עירא היתרי גרב היתרי : מא אוריה החתי זבד בן-אחלי : מב עדינא בן-שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלושים : מג חנן בן-מעכה ויושפט המתני : מד עזיא העשתרתי שמע ויעיאל ס בני חותם הערערי : מה ידיעאל בן-שמרי ויחא אחיו התיצי : מו אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי : מז אליאל ועובד ויעשיאל המצביה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר