עמוד:811

פרק י א ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש-ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע : ב וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את-יונתן ואת-אבינדב ואת-מלכישוע בני שאול : ג ותכבד המלחמה על-שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן-היורים : ד ויאמר שאול אל-נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבאו הערלים האלה והתעללו-בי ולא מזרחה המה השערים למחנות בני לוי : יט ושלום בן-קורא בן-אביסף בן-קרח ואחיו לביתאביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי המפים לאהל ואבתיהם על-מחנה יהוה שמרי המבוא : כ ופינחס בן-אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה עמו : כא זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד : כב כלם הברורים לשערים במפים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה ימד דויד ושמואל הראה באמונתם : כג והם ובניהם על-השערים לבית-יהוה לבית-האהל למשמרות : כד לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה : כה ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל-עת עם-אלה : כו כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על-הלשכות ועל האצרות בית האלהים : כז וסביבות בית-האלהים ילינו כי-עליהם משמרת והם על-המפתח ולבקר לבקר : כח ומהם על-כלי העבודה כי-במספר יביאום ובמספר יוציאום : כט ומהם ממנים על-הכלים ועל כלכלי הקדש ועל-המלת והיין והשמן והלבונה והבשמים : ל ומן-בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים : לא ומתתיה מן-הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים : לב ומן-בני הקהתי מן-אחיהם על-לחם המערכת להכין שבת שבת : לג ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטורים כי-יומם ולילה עליהם במלאכה : לד אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם : לה ובגבעון ישבו אבי-גבעון יעיאל ושם אשתו מעכה : לו ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב : לז וגדור ואחיו וזכריה ומקלות : לח ומקלות הוליד את-שמאם ואף-הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם-אחיהם : לט ונר הוליד את-קיש וקיש הוליד את-שאול ושאול הוליד את-יהונתן ואת-מלכי-שוע ואת-אבינדב ואת-אשבעל : מ ובן-יהונתן מריב בעל ומרי-בעל הוליד את-מיכה : מא ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע : מב ואחז הוליד את-יערה ויערה הוליד את-עלמת ואת-עזמות ואת-זמרי וזמרי הוליד את-מוצא : מג ומוצא הוליד את-בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו : מד ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר