עמוד:810

פרק ט א וכל-ישראל התיחשו והנם כתובים על-ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם : ב והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים : ג ובירושלם ישבו מן-בני יהודה ומן-בני בנימן ומן-בני אפרים ומנשה : ד עותי בן-עמיהוד בן-עמרי בןאמרי בן-בני מן-בני-פרץ בן-יהודה : ה ומן-השילוני עשיה הבכור ובניו : ו ומן-בני-זרח יעואל ואחיהם שש-מאות ותשעים : ז ומן-בני בנימן סלוא בן-משלם בן-הודויה בן-המנאה : ח ויבניה בן-ירחם ואלה בן-עזי בן-מכרי ומשלם בן-שפטיה בן-רעואל בן-יבניה : ט ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל-אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם : י ומןהכהנים ידעיה ויהויריב ויכין : יא ועזריה בן-חלקיה בן-משלם בן-צדוק בן-מריות בןאחיטוב נגיד בית האלהים : יב ועדיה בן-ירחם בן-פשחור בן-מלכיה ומעשי בן-עדיאל בןיחזרה בן-משלם בן-משלמית בן-אמר : יג ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית-האלהים : יד ומן-הלוים שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה מן-בני מררי : טו ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן-מיכא בן-זכרי בן-אסף : טז ועבדיה בן-שמעיה בן-גלל בן-ידותון וברכיה בן-אסא בן-אלקנה היושב בחצרי נטופתי : יז והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש : יח ועד-הנה בשער המלך כ ואליעני וצלתי ואליאל : כא ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי : כב וישפן ועבר ואליאל : כג ועבדון וזכרי וחנן : כד וחנניה ועילם וענתתיה : כה ויפדיה ופנואל בני ששק : כו ושמשרי ושחריה ועתליה : כז ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם : כח אלה ראשי אבות לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם : כט ובגבעון ישבו אבי גבעון ושם אשתו מעכה : ל ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב : לא וגדור ואחיו וזכר : לב ומקלות הוליד אתשמאה ואף-המה נגד אחיהם ישבו בירושלם עם-אחיהם : לג ונר הוליד את-קיש וקיש הוליד את-שאול ושאול הוליד את-יהונתן ואת-מלכי-שוע ואת-אבינדב ואת-אשבעל : לד ובן-יהונתן מריב בעל ומריב בעל הוליד את-מיכה : לה ובני מיכה פיתון ומלך ותארע ואחז : לו ואחז הוליד את-יהועדה ויהועדה הוליד את-עלמת ואת-עזמות ואת-זמרי וזמרי הוליד את-מוצא : לז ומוצא הוליד את-בנעא רפה בנו אלעשה בנו אצל בנו : לח ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן כל-אלה בני אצל : לט ובני עשק אחיו אולם בכרו יעוש השני ואליפלט השלשי : מ ויהיו בני-אולם אנשים גבריחיל דרכי קשת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשים כל-אלה מבני בנימן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר