עמוד:807

ושאול בנו : י ובני אלקנה עמשי ואחימות : יא אלקנה בני אלקנה צופי בנו ונחת בנו : יב אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו : יג ובני שמואל הבכר ושני ואביה : יד בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו : טו שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו : טז ואלה אשר העמיד דויד על-ידי-שיר בית יהוה ממנוח הארון : יז ויהיו משרתים לפני משכן אהל-מועד בשיר עדבנות שלמה את-בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על-עבודתם : יח ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן-יואל בן-שמואל : יט בן-אלקנה בן-ירחם בן-אליאל בן-תוח : כ בן-צוף בן-אלקנה בן-מחת בן-עמשי : כא בן-אלקנה בן-יואל בן-עזריה בןצפניה : כב בן-תחת בן-אמיר בן-אביסף בן-קרח : כג בן-יצהר בן-קהת בן-לוי בן-ישראל : כד ואחיו אסף העמד על-ימינו אסף בן-ברכיהו בן-שמעא : כה בן-מיכאל בן-בעשיה בןמלכיה : כו בן-אתני בן-זרח בן-עדיה : כז בן-איתן בן-זמה בן-שמעי : כח בן-יחת בן-גרשם בן-לוי : כט ובני מררי אחיהם על-השמאול איתן בן-קישי בן-עבדי בן-מלוך : ל בן-חשביה בן-אמציה בן-חלקיה : לא בן-אמצי בן-בני בן-שמר : לב בן-מחלי בן-מושי בן-מררי בןלוי : לג ואחיהם הלוים נתונים לכל-עבודת משכן בית האלהים : לד ואהרן ובניו מקטירים על-מזבח העולה ועל-מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על-ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים : לה ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו : לו בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו : לז מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו : לח צדוק בנו אחימעץ בנו : לט ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל : מ ויתנו להם את-חברון בארץ יהודה ואת-מגרשיה סביבתיה : מא ואת-שדה העיר ואתחצריה נתנו לכלב בן-יפנה : מב ולבני אהרן נתנו את-ערי המקלט את-חברון ואת-לבנה ואת-מגרשיה ואת-יתר ואת-אשתמע ואת-מגרשיה : מג ואת-חילז ואת-מגרשיה את-דביר ואת-מגרשיה : מד ואת-עשן ואת-מגרשיה ואת-בית שמש ואת-מגרשיה : מה וממחה בנימן את-גבע ואת-מגרשיה ואת-עלמת ואת-מגרשיה ואת-ענתות ואת-מגרשיה כל-עריהם שלשעשרה עיר במשפחותיהם : מו ולבני קהת הנותרים ממשפחת המחה ממחצית מחה חצי מנשה בגורל ערים עשר : מז ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממחה אשר וממחה נפתלי וממחה מנשה בבשן ערים שלש עשרה : מח לבני מררי למשפחותם ממחה ראובן וממחה-גד וממחה זבולן בגורל ערים שתים עשרה : מט ויתנו בני-ישראל ללוים את-הערים ואת-מגרשיהם : נ ויתנו בגורל ממחה בני-יהודה וממחה בני-שמעון וממחה בני בנימן את הערים האלה אשר-יקראו אתהם בשמות : נא וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממחה אפרים : נב ויתנו להם את-ערי המקלט את-שכם ואת-מגרשיה בהר אפרים ואת-גזר ואת-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר