עמוד:806

פרק ו א בני לוי גרשם קהת ומררי : ב ואלה שמות בני-גרשום לבני ושמעי : ג ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל : ד בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם : ה לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו : ו יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו : ז בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אמיר בנו : ח אלקנה בנו ואביסף בנו ואמיר בנו : ט תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו לבית אבותם : טז וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל-מגרשי שרון על-תוצאותם : יז כלם התיחשו בימי יותם מלך-יהודה ובימי ירבעם מלך-ישראל : יח בני-ראובן וגדי וחצי שבטמנשה מן-בני-חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע-מאות וששים יצאי צבא : יט ויעשו מלחמה עם-ההגריאים ויטור ונפיש ונודב : כ ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי-בטחו בו : כא וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף : כב כי-חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד-הגלה : כג ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד-בעל חרמון ושניר והרחרמון המה רבו : כד ואלה ראשי בית-אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם : כה וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי-הארץ אשר-השמיד אלהים מפניהם : כו ויער אלהי ישראל את-רוח פול מלך-אשור ואת-רוח תלגת פלנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלח וחבור והרא ונהר גוזן עד היום הזה : כז בני לוי גרשון קהת ומררי : כח ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל : כט ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ס ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר : ל אלעזר הוליד את-פינחס פינחס הליד את-אבישוע : לא ואבישוע הוליד את-בקי ובקי הוליד את-עזי : לב ועזי הוליד את-זרחיה וזרחיה הוליד אתמריות : לג מריות הוליד את-אמריה ואמריה הוליד את-אחיטוב : לד ואחיטוב הוליד אתצדוק וצדוק הוליד את-אחימעץ : לה ואחימעץ הוליד את-עזריה ועזריה הוליד את-יוחנן : לו ויוחנן הוליד את-עזריה הוא אשר כהן בבית אשר-בנה שלמה בירושלם : לז ויולד עזריה את-אמריה ואמריה הוליד את-אחיטוב : לח ואחיטוב הוליד את-צדוק וצדוק הוליד אתשלום : לט ושלום הוליד את-חלקיה וחלקיה הוליד את-עזריה : מ ועזריה הוליד את-שריה ושריה הוליד את-יהוצדק : מא ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את-יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר