עמוד:805

פרק ה א ובני ראובן בכור-ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בןישראל ולא להתיחש לבכרה : ב כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף : ג בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי : ד בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו : ה מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו : ו בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני : ז ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו : ח ובלע בןעזז בן-שמע בן-יואל הוא יושב בערער ועד-נבו ובעל מעון : ט ולמזרח ישב עד-לבוא מדברה למן-הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד : י ובימי שאול עשו מלחמה עםההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על-כל-פני מזרח לגלעד : יא ובני-גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד-סלכה : יב יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן : יג ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה : יד אלה בני אביחיל בן-חורי בן-ירוח בן-גלעד בן-מיכאל בן-ישישי בן-יחדו בן-בוז : טו אחי בן-עבדיאל בן-גוני ראש ישבו שם : כד בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול : כה שלם בנו מבשם בנו משמע בנו : כו ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו : כז ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד-בני יהודה : כח וישבו בבאר-שבע ומולדה וחצר שועל : כט ובבלהה ובעצם ובתולד : ל ובבתואל ובחרמה ובציקלג : לא ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד-מלך דויד : לב וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש : לג וכל-חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד-בעל זאת מושבתם והתיחשם להם : לד ומשובב וימלך ויושה בן-אמציה : לה ויואל ויהוא בן-יושביה בן-שריה בן-עשיאל : לו ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה : לז וזיזא בן-שפעי בן-אלון בן-ידיה בן-שמרי בן-שמעיה : לח אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב : לט וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם : מ וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן-חם הישבים שם לפנים : מא ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך-יהודה ויכו את-אהליהם ואת-המעונים אשר נמצאו-שמה ויחרימם עד-היום הזה וישבו תחתיהם כי-מרעה לצאנם שם : מב ומהם מן-בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם : מג ויכו את-שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר