עמוד:803

פרק ג א ואלה היו בני דויד אשר נולד-לו בחברון הבכור אמנן לאחינעם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית : ב השלשי לאבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור הרביעי אדניה בןחגית : ג החמישי שפטיה לאביטל הששי יתרעם לעגלה אשתו : ד ששה נולד-לו בחברון וימלך-שם שבע שנים וששה חדשים ושלשים ושלוש שנה מלך בירושלם : ה ואלה נולדולו בירושלם שמעא ושובב ונתן ושלמה ארבעה לבת-שוע בת-עמיאל : ו ויבחר ואלישמע ואליפלט : ז ונגה ונפג ויפיע : ח ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעה : ט כל בני דויד מלבד בני-פילגשים ותמר אחותם : י ובן-שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו : יא יורם בנו אחזיהו בנו יואש בנו : יב אמציהו בנו עזריה בנו יותם בנו : יג אחז בנו חזקיהו בנו שמי נדב ואבישור : כט ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את-אחבן ואת-מוליד : ל ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים : לא ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי : לב ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים : לג ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל : לד ולא-היה לששן בנים כי אם-בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע : לה ויתן ששן את-בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את-עתי : לו ועתי הליד את-נתן ונתן הוליד אתזבד : לז וזבד הוליד את-אפלל ואפלל הוליד את-עובד : לח ועובד הוליד את-יהוא ויהוא הוליד את-עזריה : לט ועזריה הליד את-חלץ וחלץ הליד את-אלעשה : מ ואלעשה הליד את-ססמי וססמי הליד את-שלום : מא ושלום הוליד את-יקמיה ויקמיה הליד את-אלישמע : מב ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי-זיף ובני מרשה אבי חברון : מג ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע : מד ושמע הוליד את-רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את-שמי : מה ובן-שמי מעון ומעון אבי בית-צור : מו ועיפה פילגש כלב ילדה את-חרן ואת-מוצא ואת-גזז וחרן הליד את-גזז : מז ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף : מח פלגש כלב מעכה ילד שבר ואת-תרחנה : מט ותלד שעף אבי מדמנה את-שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת-כלב עכסה : נ אלה היו בני כלב בן-חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים : נא שלמא אבי בית-לחם חרף אבי בית-גדר : נב ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות : נג ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי : נד בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי : נה ומשפחות ספרים ישבי יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית-רכב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר