עמוד:801

פרק א א אדם שת אנוש : ב קינן מהללאל ירד : ג חנוך מתושלח למך : ד נח שם חם ויפת : ה בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס : ו ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה : ז ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים : ח בני חם כוש ומצרים פוט וכנען : ט ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן : י וכוש ילד את-נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ : יא ומצרים ילד את-לודים ואת-ענמים ואת-להבים ואת-נפתחים : יב ואת-פתרסים ואת-כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת-כפתרים : יג וכנען ילד את-צידון בכרו ואת-חת : יד ואת-היבוסי ואת-האמרי ואת הגרגשי : טו ואת-החוי ואת-הערקי ואתהמיני : טז ואת-הארודי ואת-הצמרי ואת-החמתי : יז בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך : יח וארפכשד ילד את-שלח ושלח ילד את-עבר : יט ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן : כ ויקטן ילד אתאלמודד ואת-שלף ואת-חצרמות ואת-ירח : כא ואת-הדורם ואת-אוזל ואת-דקלה : כב ואתעיבל ואת-אבימאל ואת-שבא : כג ואת-אופיר ואת-חוילה ואת-יובב כל-אלה בני יקטן : כד שם ארפכשד שלח : כה עבר פלג רעו : כו שרוג נחור תרח : כז אברם הוא אברהם : כח בני אברהם יצחק וישמעאל : כט אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם : ל משמע ודומה משא חדד ותימא : לא יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל : לב ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את-זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן : לג ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל-אלה בני קטורה : לד ויולד אברהם אתיצחק ס בני יצחק עשו וישראל : לה בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח : לו בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק : לז בני רעואל נחת זרח שמה ומזה : לח ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן : לט ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע : מ בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ס ובני צבעון איה וענה : מא בני ענה דישון ס ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן : מב בני-אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן : מג ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך-מלך לבני ישראל בלע בן- דברי הימים א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר